solid edge model

Proces tworzenia dokumentacji płaskiej w większości przypadków absorbuje znaczącą część czasu całego projektu. Solid Edge posiada zaawansowane środowisko do tworzenia rysunków 2D, które znacząco przyspiesza tę pracę. W jego skład  wchodzą m.in narzędzia,  w których tworzone są  przekroje, przerwania oraz wyrwania. W niniejszym artykule zostaną omówione wybrane z nich, na przykładach części i złożeń.

1. Przekroje

Solid Edge umożliwia tworzenie różnego rodzaju przekrojów, takich jak:

  • przekroje proste, powstałe przez przecięcie części (rys. 1) lub złożenia (rys. 2) jedną płaszczyzną
soli edge dokumentacja płaska

Rys. 1 Przekrój prosty dla pojedynczej części

solid edge 2d

Rys. 2 Przekrój prosty dla zespołu części

  • przekroje złożone, powstałe przez przecięcie dwiema lub więcej płaszczyznami:

– łamane, których ślady tworzą linię łamaną o kątach rozwartych – istnieje możliwość stworzenia przekroju zarówno w postaci sprowadzonej do jednej płaszczyzny (rys. 3), jak i skróconej (rys. 4).

solid edge płaszczyzna

Rys. 3 Przekrój łamany sprowadzony do jednej płaszczyzny

solid edge przekroje

Rys. 4 Przekrój łamany skrócony

– stopniowe, tworzone płaszczyznami równoległymi, które także mogą występować w postaci rozwiniętej (rys. 5).

solid edge dokumentacja

Rys. 5 Przekrój stopniowy i stopniowy rozwinięty

  • kłady – zarysy figur płaskich leżące w płaszczyźnie przekroju poprzecznego (rys. 6)
solid edge przekroje

Rys. 6 Kłady wykonane dla wału

Przekroje można również tworzyć na widokach aksonometrycznych z wykorzystaniem przekroju PMI zdefiniowanego w modelu 3D (rys. 7 i 8).

solid edge model

Rys. 7 Przekrój PMI wykonany na modelu 3D

solid edge gm system

Rys. 8 Przekrój PMI wykorzystany w dokumentacji 2D

2. Przerwania

Przerwania stosowane są w przypadku występowania długich przedmiotów, tworzone przez usunięcie części środkowej. Solid Edge umożliwia definiowanie przerwań poziomych, pionowych (rys. 9), jak również wzdłużnie / poprzecznie względem wskazanej osi (rys. 10). Przerwania wykonane na jednym rzucie są automatycznie przenoszone na kolejne, tworzone na jego bazie.

gm system solid edge

Rys. 9 Przerwanie pionowe z przeniesieniem na kolejne rzuty

solid edge przerwanie

Rys. 10 Przerwanie wzdłużnie / poprzecznie względem wskazanej osi

3. Wyrwania

Solid Edge oprócz standardowych przekrojów daje również możliwość tworzenia przekrojów cząstkowych, tzw. wyrwań. Można je wykonywać zarówno na rzutach prostokątnych (rys. 11), jak i izometrycznych (rys. 12). W przypadku elementów symetrycznych, za pomocą tego narzędzia możliwe jest także zdefiniowanie półwidoku-półprzekroju (rys. 13).

solied egde gm system

Rys. 11 Wyrwanie na rzucie prostokątnym wykonane dla wału

solid edge rzuty

Rys. 12 Wyrwanie na rzucie izometrycznym

solid edge rzut

Rys. 13 Półwidok-półprzekrój

Bez wątpienia, dzięki wyżej zaprezentowanym funkcjonalnościom czas tworzenia dokumentacji płaskiej może zostać znacząco zredukowany. Mając tak szeroki zakres możliwości tworzenia przekrojów, przerwań i wyrwań, dokumentacja 2D będzie zawsze czytelna i wykonana na najwyższym poziomie.

Opracował: Maciej Warneński