Polityka prywatności GM System

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu www.gmsystem.pl i stron landing page obsługiwanych przez Administratora (dalej łącznie: „Serwis”) oraz wysyłką Newslettera przez Administratora.

 

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie, dostępnym pod adresem: Regulamin Newslettera.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest GM System Integracja Systemów Inżynierskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000060141, posiadająca NIP: 8951757959, numer REGON: 932699228, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: web@gmsystem.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie ze Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

 
Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Realizacja zamówień 1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      numer telefonu

4)      adres dostawy

5)      opcjonalnie – firma, NIP i adres prowadzonej działalności gospodarczej

6)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania umowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

 

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Prowadzenie konta klienta w ramach strefy klienta CW (Centrum Wsparcia) 1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres do korespondencji

4)      numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie konta klienta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

 

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Prowadzenie konta klienta w ramach strefy klienta ICPT (Interaktywne Centrum Pomocy Technicznej) 1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres do korespondencji

4)      numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy, w tym utworzenie konta klienta).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie Newslettera 1)      imię

2)      adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

 

oraz

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania albo do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o dostarczanie Newslettera (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego 1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków:

–        udzielenia odpowiedzi na reklamację – art. 7a ustawy o prawach konsumenta;

–        realizacji uprawnień Subskrybenta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności  Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera)

Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na reklamację lub realizacji uprawnień Subskrybenta wynikających z przepisów o odpowiedzialności Administratora w przypadku niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację oraz realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego, a w wypadku realizacji ww. uprawnień Subskrybenta  – do czasu ich przedawnienia.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Obsługa zapytań składanych przez klientów (w tym zapytań składanych drogą mailową lub przez udostępnione formularze) 1)      imię i nazwisko

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres do korespondencji

4)      numer telefonu

5)      inne dane zawarte w wiadomości do Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Udostępnianie opinii klientów 1)      imię i nazwisko

2)      firma

3)      opcjonalnie – inne dane zawarte w opinii

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udostępnienia opinii w celach informacyjnych i promocyjnych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dodania opinii (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność dodania opinii).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Przeprowadzanie ankiet i badań jakości 1)      imię i nazwisko

2)      firma

3)      opcjonalnie – inne dane zawarte w ankiecie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku badania poziomu satysfakcji klientów z usług świadczonych przez Administratora)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wypełnienia ankiety (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wypełnienia ankiety).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej).

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej) 1)      imię i nazwisko/firma

2)      adres zamieszkania/siedziby

3)      NIP

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych 1)      imię i nazwisko

2)      podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 1)      imię i nazwisko/firma

2)      adres poczty elektronicznej

3)      adres zamieszkania/siedziby

4)      numer PESEL

5)      NIP

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem umów zawartych z Administratorem.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności w Serwisie 1)      data i godzina odwiedzin

2)      numer IP urządzenia

3)      rodzaj systemu operacyjnego urządzenia

4)      przybliżona lokalizacja

5)      rodzaj przeglądarki internetowej

6)      czas spędzony w Serwisie

7)      odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności w Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel przetwarzania Przetwarzane dane osobowe Podstawa prawna
Administrowanie Serwisem 1)      adres IP

2)      data i czas serwera

3)      informacje o przeglądarce internetowej

4)      informacje o systemie operacyjnym

 

Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).

 

Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności w Serwisie. Ponadto, profilowaniu mogą podlegać również Twoje dane osobowe pobrane w związku z interakcją z treściami Administratora opublikowanymi w mediach społecznościowych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 

 1. firma hostingowa;
 2. dostawca usługi newslettera;
 3. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności w Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics,);
 4. firma świadcząca usługi księgowe.

 

Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC i Meta Platforms Ireland Limited, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:

 

 • w przypadku Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i Korei Południowej – decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w każdym z ww. państw trzecich;
 • w przypadku USA – decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA;
 • w przypadku Chile, Brazylii, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Indii, Chin, Singapuru, Tajwanu (Republiki Chińskiej), Indonezji oraz Australii – klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 

 • prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych – o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 • jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 • masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 • masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jego działania do preferencji użytkowników;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do użytkowników reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 5. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 20.11.2023 r.