Pierwsze wrażenia z Solid Edge 2019, czyli o ułatwieniach dla wizualizacji oraz interpretacji projektów złożeń, rozpatrywanych w 2D i 3D

Najnowsza generacja https://gmsystem.pl/solid-edge/ – nosząca nazwę ‘2019’ – jest już dostępna. W niniejszym artykule przedstawiamy pierwsze wrażenia z Solid Edge 2019. Firma SIEMENS, będąca producentem tego systemu CAD, wprowadziła go na rynek względnie niedawno. Pierwsze dostępne i możliwie obszerne informacje na temat nowatorskich rozwiązań oferowanych przez Solid Edge 2019 przedstawiliśmy w poprzednim artykule: czytaj tutaj

Co zupełnie naturalne, inżynierowie aplikacyjni GM SYSTEM w swej pracy wykorzystują już SOLID EDGE 2019 na co dzień. W związku z tym, w niniejszym opracowaniu pragniemy przedstawić niejako relację z pierwszego kontaktu z systemem w praktycznych zastosowaniach projektowych 3D/2D. Portfolio narzędzi inżynierskich SE 2019 rozbudowano tak dalece, iż – w celu jego jak najlepszego przedstawienia – w ślad za niniejszym, będziemy publikować kolejne artykuły.  Wróćmy jednakże do opisu „pierwszego wrażenia”.

1. Radykalne zwiększenie wydajności pracy z dużymi złożeniami 3D

Jednym z najpotężniejszych rozwiązań SOLID EDGE 2019 jest możliwość zautomatyzowanego upraszczania złożeń, włącznie z błyskawicznym usuwaniem geometrii znajdującej się „wewnątrz” projektu. Główne korzyści odnoszone dzięki powyższemu to m.in:

  • znaczące przyspieszenie pracy z dużymi zespołami części, osiągane dzięki odciążeniu systemu, tj. uwolnieniu od konieczności obróbki geometrii ukrywanej i wręcz zbędnej podczas sporej części prac projektowych,
  • o wiele łatwiejsza ochrona inżynierskich własności intelektualnych, poprzez „zatrzymanie wyłącznie dla siebie” określonych szczegółów konstrukcyjnych podczas udostępniania projektów dla istniejących / potencjalnych kontrahentów.

Przykład zastosowania tej funkcjonalności przedstawiono na poniższych rysunkach, gdzie można zaobserwować:

  • złożenie siłownika hydraulicznego w postaci oryginalnej, tj. posiadającej „aż nazbyt wiele” szczegółów, zarówno „na zewnątrz” (rys. 1), jak i „wewnątrz” modelu (rys. 2, gdzie wykonano przekrój),
  • efekt zastosowania omawianego nowego rozwiązania, tj. błyskawiczne „usunięcie wnętrza złożenia” poprzez wypełnienie „pustych przestrzeni” (rys. 3, tu również z „włączonym” przekrojem),
  • tak uzyskany „lity” model złożenia (rys. 4) można następnie łatwo uprościć jeszcze bardziej, aż do postaci uznanej za geometrycznie nieskomplikowaną (rys. 5).

Porównanie zespołu części „przed” i „po ww. uproszczeniu” widoczne jest na rys. 6. Warto porównać złożoność modelu siłownika oryginalnego (plan drugi) i wręcz prostotę tego samego modelu, jednakże uproszczonego w sposób opisany powyżej (plan pierwszy, gdzie dodatkowo przedstawia się go jako półprzezroczysty).

2. Realistyczna wizualizacja modeli

Firma SIEMENS wprowadziła w Solid Edge 2019 także szereg udoskonaleń dotyczących estetyki wrażeń „look & feel”, jakże istotnych podczas prac projektowych. Znaczne zwiększenie komfortu wizualnego uzyskano tu m.in. dzięki możliwości stosowania dodatkowego i delikatnego cieniowania modeli. Zwiększono przez to łatwość interpretacji  geometrycznej analizowanych projektów, a także komfort pracy i wymiany informacji CAD z innymi uczestnikami procesów inżynierskich. Na rys. 7 przedstawiono sposób wyświetlania geometrii 3D, możliwy do uzyskania (i niejako wręcz domyślny) w SE 2019. Uważa się, iż jest on „milszy dla oka” i bardziej naturalny, niż analogiczny widok uzyskiwany
w poprzednich generacjach (rys. 8).

3. Czytelna interakcja podczas selekcji komponentów projektu 3D

Użytkownicy Solid Edge 2019 z pewnością docenią szereg ułatwień dotyczących podniesienia jakości komunikacji pomiędzy projektantem, a systemem CAD. Należy do nich m.in. sposób wizualnego wyróżniania aktualnie rozpatrywanych komponentów projektu. Otóż, jeżeli w danym złożeniu zaznaczony zostanie obiekt, który w danej chwili jest całkowicie widoczny (rys. 9.a), wszystkie jego ściany zostaną podświetlone i cieniowane
(rys. 9.b). Tymczasem, jeżeli ów komponent będzie w danej chwili widoczny zaledwie częściowo (rys. 10), wówczas:

  • fragmenty widoczne, jw., zostaną podświetlone i cieniowane,
  • fragmenty zasłonięte przez inne obiekty zostaną wyróżnione w sposób zaledwie krawędziowy, bez ich cieniowania (rys. 11, właściwy rejon obrazu powiększono).

W ten sposób znacząco polepszono czytelność projektów, zwłaszcza podczas wskazywania ich komponentów, które są częściowo, ew. całkowicie zakryte przez inne. W Solid Edge 2019 wyeliminowano możliwość „zasłonięcia” jednego modelu przez drugi podczas zaznaczania wybranego z nich.

Dodatkowo, kolory przypisane do określonego sposobu wskazywania komponentów złożenia (np. „wyróżnienie” – na żółto, „wybranie” – na czerwono), są obecnie uwzględniane także w „drzewie projektu”. Jeżeli odpowiednie obiekty zostaną właściwie wskazane w oknie graficznym, czego efektem jest przypisanie im danego koloru (rys. 12), wówczas identyczne kolory zostaną przypisane także we właściwych miejscach w „drzewie projektu”, w pozycjach odpowiadających lokalizacji ww. komponentów w strukturze złożenia.

4. Nowe możliwości dla dokumentacji 2D

Skoro mowa o pierwszym kontakcie z nowym SOLID EDGE 2019, koniecznie należy wspomnieć o nowościach dotyczących dokumentacji płaskiej. Jedną z nich jest możliwość wykonywania przerwań wzdłużnie / poprzecznie względem zadanej osi. Funkcjonalność ta została tu wspomniana celowo na pierwszym miejscu, ponieważ może być właściwie adresowana dla dokumentacji 2D przedstawianego tu modelu układu siłowników hydraulicznych (rys. 13), gdzie przerwania wykonywane względem zadanej (i często zmieniającej swą orientację) osi zdecydowanie podnoszą walory estetyczne i czytelność dokumentacji złożeniowej 2D (rys. 14, odpowiedni rejon wyróżniono).

5. Podsumowanie

Niniejsze opracowanie, będące wstępem do poznania Solid Edge 2019, rozpoczyna cykl artykułów, poświęconych tematyce konkretnych obszarów jego funkcjonalności.

Portfolio narzędzi inżynierskich oferowanych przez najnowszą generację systemu jest wyjątkowo rozbudowane. Przygotowujemy kolejne publikacje.

Jesteś zainteresowany programem Solid Edge, napisz do nas

 

opracował dr inż. Adam Budzyński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: