Nowe funkcjonalności Solid Edge Technical Publications 2020

Jednym w wielu narzędzi wchodzących obecnie w skład portfolio Solid Edge jest Solid Edge Technical Publications 2020. Jest to oprogramowanie umożliwiające projektowanie szeroko rozumianej dokumentacji technicznej, w tym przede wszystkim instrukcji (de)montażowych, serwisowych, produkcyjnych czy obsługowych. W najnowszej wersji zostało dodanych wiele funkcjonalności, dzięki którym znacząco skraca się czas tworzenia oraz zwiększa się jakość wykonywanych instrukcji. W artykule zostaną opisane najważniejsze z nich.

Nowy, bardziej czytelny interfejs użytkownika w Solid Edge Technical Publications 2020

W Technical Publications 2020 interfejs użytkownika został wzbogacony o nowe, bardziej czytelne ikony, jak również zostało zmienione i rozbudowane menu przycisku aplikacji. Dzięki temu proces projektowania instrukcji będzie jeszcze lepszy i wygodniejszy niż do tej pory. Nowy wygląd objął m.in. ikony wstążki, drzewa modelu oraz przyciski scenorysu (rys. 1). Przycisk aplikacji został natomiast zunifikowany z tym z Solid Edge (menu pełnoekranowe), dzięki czemu proces rozpoczęcia pracy z nową instrukcją jest jeszcze bardziej intuicyjny (rys. 2).

Rys. 1 Nowy wygląd interfejsu użytkownika w Solid Edge Technical Publications 2020

Rys. 2 Nowy wygląd menu przycisku aplikacji w Solid Edge Technical Publications 2020

Obsługa przekrojów PMI zaimportowanych z Solid Edge

Nowa wersja umożliwia ponowne wykorzystanie przekrojów PMI (rys. 3), jakie zostały wykonane bezpośrednio w Solid Edge podczas procesu projektowania. Pozwala to na przyspieszenie tworzenia instrukcji z racji braku konieczności dublowania pracy. Przekroje są importowane z widoków PMI do domyślnego scenorysu w postaci ilustracji (rys. 4), jak również do narzędzia „Przekrój” w zakładce Widok 3D (rys. 5), aby wykorzystać je w innych ilustracjach.

Rys. 3 Przekrój PMI wykonany w Solid Edge 2020

Rys. 4 Zaimportowany przekrój PMI w postaci ilustracji w domyślnym scenorysie

Rys. 5 Zaimportowany przekrój PMI możliwy do wykorzystania w innej ilustracji

Zbiory znaczeń

Technical Publications 2020 zostało wyposażone w nowe narzędzie o nazwie „Zbiór zaznaczeń”, które pozwala na znaczące polepszenie organizacji pracy z modelem 3D podczas tworzenia instrukcji (rys. 6). Łączy w sobie zarówno cech grupowania, jak i konfiguracji wyświetlania (dostępnych już w poprzednich wersjach), natomiast z tą różnicą, że nie modyfikuje w żaden sposób drzewa modelu. Możliwe jest tworzenie wielu zbiorów zaznaczeń korzystając z menu pod PPM, a także ich rozbudowa o nowe części / złożenia na dowolnym etapie pracy (rys. 7).

Rys. 6 Przykładowe zbiory zaznaczeń: mechanizm, obudowa, elektronika

Rys. 7 Menu tworzenia / rozbudowy zbioru zaznaczeń

Wybrane ilustracje

W nowa wersja oprogramowania do tworzenia instrukcji zostało dodana nowa opcja pod nazwą „Wybrane ilustracje”, zawierająca zbiorcze zestawienie narzędzi do pracy z ilustracjami (rys. 8). Pozwala ono na wprowadzenie szybkich zmian zarówno dla jednej jak i wielu ilustracji na raz, takich jak np.:

  • zmiana położenia widoku,
  • zmiana stylu renderowania,
  • ustawienie przejścia między ilustracjami,
  • ustawienie czasu trwania przejścia,
  • zmiana nazwy ilustracji.

Rys. 8 Zestawienie narzędzi opcji „Wybrane ilustracje”

Przykłady zastosowania omawianej opcji zostały zaprezentowane na poniższym filmie:

XLIFF moduł translacji językowych

„XLIFF moduł translacji językowych” to dodatkowe narzędzie Solid Edge Technical Publications 2020, które zapewnia możliwość importu i eksportu tłumaczeń językowych. Funkcja jest dostępna na wstążce XLIFF, po zainstalowaniu i aktywowaniu modułu. Proces rozpoczyna się od wyeksportowana paczki ZIP zawierającej pliki RTF i XLIFF (rys. 9). XLIFF to standardowy format tłumaczenia oparty na XML. Plik zip jest następnie udostępniany tłumaczowi, który dokonuje tłumaczenia tekstu. W kolejnym etapie zostaje on ponownie zaimportowany z różnymi wersjami językowymi dla tworzonej instrukcji.

Rys. 9 Okno eksportu tekstu do translacji

Publikacja instrukcji w grafice wektorowej

W poprzednich wersjach Technical Publications wszystkie widoki modeli 3D zawartych w instrukcjach eksportowanych do plików PDF, były w postaci grafiki rastrowej. Od wersji 2020 została znacząco poprawiona jakość tych widoków, a to poprzez zamianę na grafikę wektorową. Dzięki temu tworzone instrukcje będą przedstawiane w jeszcze lepszej formie, niż wcześniej. Poniżej pokazano różnice między dotychczasową i obecną jakością wyświetlania widoków 3D w publikowanych instrukcjach (rys. 10).

Rys. 10 Porównanie jakości wyświetlania modelu 3D w wersji 2019 i 2020

Przeźroczyste tło ilustracji

Technical Publications 2020 daje możliwość publikacji ilustracji z zastosowaniem przeźroczystego tła (rys. 11). Funkcjonalność ta jest dostępna dla plików PNG w postaci rastrowej oraz dla SVG, PS, EPS i PDF w grafice wektorowej. Użytkownik podczas zapisu może zdefiniować w oknie właściwości w jakiej formie chce zapisać wybrane ilustracje.

Rys. 11 Ilustracja z zastosowanym tłem i bez tła

Opisane powyżej nowe funkcjonalności Solid Edge Technical Publications 2020 z pewnością znacząco przyczyniają się na skrócenie czasu i wzrost jakości tworzenia profesjonalnych instrukcji.Opracował: Maciej Warneński

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: