PDM w Solid Edge 2020 – jeszcze lepszy system do zarządzania danymi Solid Edge

PDM w Solid Edge jest systemem umożliwiającym skuteczne zarządzanie dokumentami modeli i rysunków wykonanych w Solid Edge. Pozwala na błyskawiczne wyszukiwanie plików nie tylko z poziomu CAD, ale także poprzez wykorzystanie ogólnodostępnej aplikacji Windows Explorer. Dzięki temu dane projektowe, znajdujące się w centralnym magazynie, dostępne są dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, co skutecznie podnosi wydajność opracowywania produktu. Funkcje tworzenia i zarządzania wersjami oraz rewizjami gwarantują aktualność informacji i wgląd w historię zmian, z kolei zastosowanie statusów (Dostępny, Wydany, Nieaktualny) pozwala regulować uprawnienia do dokumentów i informować o ich miejscu w cyklu życia. Można by zatem stwierdzić, że Solid Edge PDM jest kompletnym rozwiązaniem, które nie wymaga żadnych dodatkowych usprawnień. Co zatem niesie ze sobą nowa odsłona SE PDM w wersji 2020?

W najnowszym wydaniu systemu Solid Edge PDM 2020 producent wprowadził kilka istotnych narzędzi, które przede wszystkim podnoszą efektywność procesu walidacji dokumentacji. Do najważniejszych zaliczyć można: dwa procesy Workflow, opcję automatycznej dezaktualizacji poprzednich rewizji, generowanie BOM w postaci tekstowej dla dokumentów złożeń oraz automatyczną translację dokumentacji wydanej do ogólnodostępnych formatów uniwersalnych. W dalszej części tego artykułu znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat powyższych funkcjonalności. Zapraszam do lektury.

Procesy workflow czyli zarządzanie wydaniem

W Solid Edge PDM producent umożliwił wydawanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem dwóch procesów Workflow (in. przebiegów pracy). Dokumentem w procesie może być model pojedynczej części lub całe złożenie. Przebiegi pracy można uruchomić z poziomu Solid Edge lub aplikacji Menedżer produktu, co jest szczególnie przydatne w przypadku pracy ze złożeniami, czyli strukturami BOM.Pierwszy z procesów polega na szybkim wydaniu dokumentu bez akceptacji innych użytkowników. Uruchomienie procesu wymaga od inicjującego przebieg jedynie wprowadzenia tytułu. Opcjonalnie można zaznaczyć opcję Uwzględnij rysunki, jeśli wraz z modelem ma zostać wydany powiązany rysunek. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dodatkową opcję Aktualizuj rysunkiopcja ta ma zagwarantować automatyczną aktualizację rysunku względem zmian geometrii modelu bez wcześniejszego otwierania rysunku (!). Pole opisu przebiegu pracy uzupełniane jest automatycznie na bazie Numeru dokumentu, Rewizji oraz Tytułu, ale może być każdorazowo zmienione. Opcja Utwórz raport złożenia (nieaktywna na rys. 1) dostępna jest tylko wówczas, jeśli proces uruchamiany jest dla pliku złożenia (rys. 4).  

Rys.1 . Okno dialogowe procesu Szybka zmiana statusu na Wydany (Quick Release) – model części.

Rozpoczęcie procesu i jego zakończenie następuje w zasadzie w jednym czasie. Efektem wydania dokumentu(ów) jest zmiana ich statusu na Wydany oraz relokacja (jeśli skonfigurowano), czyli przeniesienie z biblioteki dokumentów roboczych do biblioteki dokumentów wydanych. Ma to na celu przede wszystkim zabezpieczenie plików przed modyfikacją, ale również poinformowanie wszystkich użytkowników (również tych nieposiadających licencji CAD) o miejscu dokumentu w cyklu jego opracowywania – rysunki 2 i 3.

Rys. 2 Status dokumentu wydanego w procesie Szybka zmiana statusu na Wydany (Quick Release) widoczny w zarządzanym środowisku Solid Edge.

Rys. 3 Informacje o statusie dokumentu wydanego w procesie Szybka zmiana statusu na Wydany (Quick Release) –  Windows Explorer.

Drugim z zaimplementowanych przebiegów pracy jest Wydanie w jednym kroku. Proces ten obejmuje jednostopniową ścieżkę zatwierdzania i biorą w nim udział: inicjujący proces oraz osoba zatwierdzająca wydanie czyli Recenzent. Osoba uruchamiająca ten typ procesu workflow zobligowana jest dodatkowo (pozostałe opcje są identyczne jak w przypadku pierwszego procesu) do wybrania osoby, która ma uprawnienia do akceptacji wydań. Ponadto ma możliwość uruchomienia powiadomień mailowych.

Rys. 4 Ono dialogowe procesu Wydanie w jednym kroku (One Step Release) – model złożenia.

W wyniku rozpoczęcia procesu  następują dwa kluczowe zdarzenia. Po pierwsze pliki objęte procesem zyskują status W ocenie, informując wszystkich pracowników firmy między innymi o tym, kto jest recenzentem i kto zainicjował proces (rys. 5).

Rys. 5 Informacje dotyczące dokumentów będących w procesie Wydanie w jednym kroku (One Step Release)  –  Windows Explorer.

Drugie zdarzenie to automatyczne przesłanie do recenzenta informacji o konieczności podjęcia działania w odniesieniu do dokumentów w procesie. Informacja dostępna jest natychmiast w specjalnym panelu powiadomień (rys. 6), który umożliwia zaakceptowanie zmian (Zatwierdź) lub ich odrzucenie (Odrzuć). Przed podjęciem decyzji możliwe jest sprawdzenie, które dokładnie dokumenty zostaną wydane (np. powiązane rysunki, składniki złożenia itd.), a także ocena plików z wykorzystaniem Solid Edge lub Menedżera projektu (rys. 6). Jeżeli w momencie rozpoczęcia procesu zaznaczona została opcja powiadomień e-mail, wówczas dodatkowo recenzent (a także autor procesu i inne wskazane osoby) otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do plików, które oczekują na zatwierdzenie.

Rys. 6 Widok opcji w panelu Powiadomienia przebiegu pracy Solid Edge; wyświetlona lista plików objętych procesem.

Rys. 7 Widok wiadomości wiadomość e-mail przesyłanej automatycznie w procesie Wydanie w jednym kroku.

Akcję, polegającą na zatwierdzeniu lub odrzuceniu wydania, można podjąć również z środowisku Solid Edge lub Menedżer projektu. Taka droga opiniowania umożliwia recenzentowi przekazywanie zadań do innych uprawnionych członków zespołu (Deleguj – rys. 8).

Rys. 8 Okno dialogowe procesu Wydanie w jednym kroku (One Step Release) – opcja przekazania zadania do innego recenzenta.

Działanie procesu Wydanie w jednym kroku w przypadku poszczególnych decyzji obrazuje poniższy diagram (rys. 9) Odrzucenie wydania powoduje cofnięcie statusu plików na Dostępny i możliwość ich modyfikacji przez dowolnego użytkownika. Wydanie – podobnie, jak w przypadku pierwszego procesu – zmienia status plików na Wydany i automatycznie przenosi je do biblioteki dokumentów wydanych.  Jednakże to nie wszystko. Jak można zauważyć na poniższej ilustracji, wydawanie dokumentacji w procesie Wydanie w jednym kroku daje jeszcze więcej możliwości.

Rys. 9 Diagram procesu Wydanie w jednym kroku.

Zautomatyzowana dezaktualizacja poprzednich rewizji

W przedsiębiorstwach niektóre procesy obiegu dokumentacji zakładają obecność tylko jednej rewizji ze statusem Wydany. Oznacza to, że po wydaniu ostatniej dostępnej rewizji, poprzednie powinny zostać zdezaktualizowane, niezależnie od ich bieżącego statusu. Wychodząc naprzeciw wspomnianym oczekiwaniom, producent Solid Edge PDM 2020 wprowadził opcję, pozwalającą zautomatyzować taki proces. Opcja dostępna jest dla obu typów procesów Workflow. Jej działanie przedstawiono na poniższej ilustracji (rys. 10).

Rys. 10 Działanie opcji dezaktualizacji poprzednich rewizji w procesach wydawania dokumentacji – sytuacja wyjściowa.

Rys. 11 Działanie opcji dezaktualizacji poprzednich rewizji w procesach wydawania dokumentacji  – sytuacja po wydaniu

Automatyczny zapis BOM dla wydanych złożeń – współpraca z ERP

Kolejnym rozwiązaniem systemu Solid Edge PDM 2020 jest automatyczne generowanie list części w postaci tekstowej dla wydanych złożeń. Jeśli struktura złożenia wydawana jest w całości, a zawiera podzespoły, wówczas pliki tekstowe BOM zapisywane są dla wszystkich wspomnianych podzespołów. Oczywiście możliwe jest ustawienie formatu listy w taki sposób, aby zawierała wszystkie potrzebne metadane, którymi opisane są komponenty. Swobodna konfiguracja wyjściowych raportów zapewnia skuteczną wymianę danych z systemami ERP.

Rys. 12 Widok przykładowego raportu BOM dla złożenia wydanego.

Translacja dokumentów wydanych do formatów uniwersalnych

Odkąd system Solid Edge w wersji Free 2D Drafting stał się bezpłatną przeglądarką plików, pracownicy wszystkich działów przedsiębiorstwa mają dostęp do rysunków i trójwymiarowych reprezentacji  zarządzanych projektów. Mogą nie tylko wyświetlać geometrię czy generować listy części, ale również wykonywać dokładne pomiary. Niekiedy jednak pojawia się potrzeba kooperacji z firmami zewnętrznymi, która wyklucza zastosowanie natywnych formatów CAD. W takiej sytuacji standardem wymiany informacji staje się format uniwersalny, który musi być bezpieczny i „lekki graficznie”.Solid Edge PDM 2020 skutecznie wspomaga wymianę informacji z klientem lub kooperantem, zapewniając dostęp do aktualnej dokumentacji wydanej w formatach uniwersalnych. W tym celu w środowisku PDM uruchamianie są specjalne usługi, które dokonują automatycznej translacji modeli 3D oraz rysunków do wcześniej ustalonych formatów. Formatem wyjściowym dla modeli części i złożeń może być  PDF 2D/3D i JT, natomiast dla rysunków – DXF, DWG oraz PDF 2D.

Rys. 13  Biblioteka dokumentów wydanych – widok plików Solid Edge w „uniwersalnych” reprezentacjach graficznych (PDF 3D/2D, JT oraz DXF) na poziomie Windows Explorer.

Solid Edge PDM 2020 integruje przedsiębiorstwo

Solid Edge PDM 2020 jest kompletnym, a zarazem nieskomplikowanym rozwiązaniem, gwarantującym wydajne zarządzanie dokumentacją projektową. Zapewnia nie tylko wygodny dostęp do aktualnych danych w całym przedsiębiorstwie, ale również skutecznie wspomaga procesy walidacji zmian i umożliwia wymianę danych z systemami ERP. Warto przy tym wspomnieć, że korzystanie ze środowiska PDM jest bezpłatne, a zarządzanie rewizjami i zmianami odbywa się w ramach posiadanych licencji CAD (brak dodatkowych licencji PDM). Ponadto istotny jest fakt, że architektura systemu nie wymaga płatnych licencji do zewnętrznych baz danych, co ma duże znaczenie w przypadku wzrostu liczby konstruktorów pracujących w zintegrowanym środowisku.

Opracował: Tomasz Luźniak

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: