NX 11 – Najnowsza wersja zintegrowanego systemu CAD/CAM/CAE

Firma Siemens PLM Software, dostawca wielu sprawdzonych i uznanych na rynku rozwiązań wspomagających pracę inżynierów w całym cyklu rozwoju produktów (PLM), wydała właśnie najnowszą wersję systemu NX. NX 11 to jeden z najbardziej zaawansowanych programów inżynierskich, integrujący w jednym interfejsie szeroki zestaw specjalistycznych aplikacji CAD, CAE i CAM, które umożliwiają wysoce efektywną pracę na wszystkich etapach rozwoju produktu, od wstępnych koncepcji, aż do procesu wytwarzania.

W NX 11 wprowadzono szereg ulepszeń oraz nowych funkcjonalności, które znacząco zwiększają wygodę użytkowania, efektywność działań projektowych oraz zakres możliwości dostępnych dla użytkowników z wielu różnych branż przemysłowych. Poniżej przedstawiamy wybrane, nowe funkcjonalności NX 11.

Praca z wieloma plikami w NX 11 jest teraz szybsza i łatwiejsza. Wprowadzono wygodny mechanizm podglądu aktywnych plików i szybkiego przełączania się pomiędzy nimi za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl-Tab.

Rys. 1. Nowe narzędzie NX 11 do przeglądania i wyboru aktywnych plików

Otwierane pliki automatycznie uruchamiają właściwą dla nich aplikację, w której zostały ostatnio zapisane. Wszelkie informacje dotyczące części są łatwiejsze do odczytania i przeglądania dzięki nowej strukturze okien informacyjnych w formacie HTML. Usprawniono ponadto funkcjonalności do obsługi ekranów dotykowych i monitorów o wysokiej rozdzielczości 4K.

W zakresie modelowania na szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie w NX 11 nowej techniki zwanej Convergent Modeling, która umożliwia wykorzystanie w jednym modelu tradycyjnych obiektów bryłowych i powierzchniowych w połączeniu z geometrią w postaci STL – siatki trójkątów uzyskiwanych na przykład ze skanerów 3D. Nie jest już przy tym wymagane korzystanie z narzędzi do inżynierii odwrotnej, gdzie odbudowanie kształtu modelu jest zwykle procesem skomplikowanym i czasochłonnym. Dzięki Convergent Modeling w NX 11 można pracować bezpośrednio na obiektach STL przy użyciu wielu standardowych narzędzi, tych samych, które są używane podczas pracy z bryłami i powierzchniami. Pozwala to na bardzo szybkie uzyskanie zmodyfikowanych modeli, przeznaczonych do druku 3D, projektowania form, umieszczenia w złożeniach, czy też użycia do przeprowadzenia analiz.

Rys. 2. Convergent Modeling umożliwia bezpośrednie korzystanie z geometrii STL

Poza znacznym skróceniem czasu potrzebnego na uzyskanie pożądanej geometrii, NX 11 ułatwia tworzenie prototypów lub produktów metodami szybkiego wytwarzania, umożliwiając bezpośrednie przesyłanie danych utworzonego modelu do drukarek 3D w formacie 3MF (3D Manufacturing Format), obsługiwanym przez Microsoft Windows i nie wymagającym dodatkowych sterowników czy oprogramowania.

Rys. 3. NX 11 pozwala na bezpośredni wydruk modelu 3D

W NX 11 ulepszono możliwości parametrycznego modelowania bryłowego. Wśród nowych narzędzi znajdziemy funkcję Swept Volume (Objętość wyciągnięta po krzywej), która umożliwia uzyskanie bryły poprzez przeciągnięcie obiektu bryłowego (np. geometrii narzędzia obróbczego) wzdłuż wskazanej na modelu ścieżki. Dzięki temu możliwe jest łatwe uzyskanie kształtów powstających podczas rzeczywistej obróbki detalu.

Rys. 4. Wyciągnięcie objętości po krzywej

Aplikacja Modelowanie została również rozszerzona o prostą, ale jakże przydatną przy projektowaniu narzędzi, funkcję Create Box (Obiekt ograniczający), która pozwala szybko uzyskać asocjatywną bryłę prostopadłościenną lub walcową, obejmującą wskazane obiekty geometryczne.

W bogatym zestawie narzędzi do modelowania powierzchniowego znalazły się również nowe funkcje. Polecenie Scale Curve (Skaluj krzywą) umożliwia szybkie utworzenie przeskalowanej kopii krzywych, krawędzi modelu i punktów. Powierzchnie kształtowe mogą być teraz szybko rozwijane na płasko, modyfikowane i ponownie formowane do pierwotnego kształtu. Przeznaczone do tego celu narzędzie Flattening and Forming (Rozwijanie i formowanie) umożliwia ponadto wyświetlenie na edytowanej powierzchni mapy zniekształceń, wskazującej miejsca narażone na pęknięcia czy pogrubienia materiału.

Rys. 5. Rozwijanie powierzchni kształtowej

W programie pojawiła się ponadto funkcja Variable Offset Face (Zmienne odsunięcie ścianki), która pozwala na utworzenie w jednej operacji obiektu powierzchniowego o zróżnicowanym położeniu ścianek w wybranych regionach.

Rys. 6. Funkcja zmiennego odsunięcia ścianki modelu

Nowe możliwości pojawiły się także w module NX Realize Shape, wykorzystującym metodę Subdivision Modeling do intuicyjnego modelowania wysokiej jakości powierzchni poprzez swobodne formowanie geometrii. W NX 11 można miedzy innymi dzielić utworzone tą metodą obiekty, kopiować je do schowka i wklejać w innym projekcie, a także łączyć kilka obiektów w jedną całość.

Rys. 7. Wklejanie skopiowanej struktury w module Realize Shape

Ulepszone zostały również narzędzia Synchronous Technology, dając jeszcze większe możliwości modyfikacji importowanej geometrii i jej parametryzacji. Funkcja Replace Face (Zastąp ściankę) pozwala teraz wykorzystywać otwarte ścianki jako obiekty zastępujące, a narzędzie Delete Face (Usuń ściankę) umożliwia podzielenie edytowanej geometrii na wiele oddzielnych obiektów.

Podstawą podczas modelowania wielu obiektów są szkice sterujące kształtem tworzonej geometrii. W Szkicowniku NX 11 wprowadzono wiele ulepszeń dla lepszej kontroli profilu, łatwiejszego wprowadzania zmian i odnajdywania potrzebnych informacji. Wśród nich jest możliwość podglądu krzywych i powiązanych z nimi wymiarów podczas przesuwania obiektów w szkicu. Dodano również opcję wyłączenia wyświetlania wymiarów automatycznych dla zwiększenia przejrzystości na ekranie bez utraty zalet automatycznego wymiarowania.

Rys. 8. Podgląd krzywych i wymiarów szkicu podczas ich przesuwania

W NX 11 ulepszono zestaw narzędzi do fotorealistycznego renderingu modeli produktów. Wprowadzono nowy silnik renderowania Lightworks Iray+, w pełni zintegrowany z dostępnym w NX środowiskiem Ray Traced Studio. Nowe narzędzie wyposażone jest w bogatą bibliotekę materiałów i scen, a dzięki obsłudze wielowątkowości pozwala w pełni korzystać z mocy obliczeniowej nowoczesnych procesorów i kart graficznych.

Moduł Drafting do tworzenia dokumentacji technicznej 2D został ulepszony miedzy innymi o możliwość korzystania z technologii przetwarzania wielowątkowego, dzięki czemu praca z widokami nawet bardzo dużych złożeń jest teraz znacznie łatwiejsza i szybsza. Na rysunku można teraz umieszczać widoki złożeń w wielu różnych rozmieszczeniach, aby jeszcze lepiej pokazać sposób montażu, szczegóły wewnętrzne czy rozwiązania alternatywne.

W aplikacji NX Layout do koncepcyjnego projektowania 2D wprowadzono nowe funkcjonalności ułatwiające tworzenie i korzystanie z komponentów 2D. W NX 11 nowe komponenty 2D mogą być automatycznie tworzone na podstawie modeli 3D poprzez wykorzystanie przekrojów lub wybranych rzutów geometrii.

Rys. 9. Nowe metody tworzenia komponentów 2D na podstawie modelu 3D

Dla użytkowników korzystających z narzędzi PMI (Product and Manufacturing Information) do umieszczania informacji o produkcie bezpośrednio na modelu 3D, wprowadzono nowe narzędzie umożliwiające przenoszenie wymiarów i adnotacji z istniejących już rysunków 2D do modelu 3D i przekonwertowanie ich na obiekty PMI. Pozwala to na szybkie wykorzystanie istniejących już informacji bez potrzeby ponownego ich definiowania.

Rys. 10. Konwersja dokumentacji 2D na obiekty PMI w modelu 3D

Aplikacje CAE zostały w nowej wersji programu zgrupowane i występują od teraz pod wspólną nazwą Simcenter 3D. Jest to samodzielne rozwiązanie bazujące na platformie NX i posiadające funkcjonalności znane z NX CAE, LMS Virtual.Lab, NX Nastran i LMS Samtech. Simcenter 3D tworzy potężne, jednorodne środowisko 3D CAE. Dzięki połączeniu najlepszych narzędzi do edycji geometrii, asocjatywnego tworzenia modelu obliczeniowego oraz multidyscyplinarnych rozwiązań obliczeniowych proces wykonania dokładnej symulacji jest niezwykle szybki.

Rys. 11. Nowa struktura rozwiązań CAE

W NX 11 wprowadzono również wiele usprawnień w rozwiązaniach wspomagających proces wytwarzania (CAM). Poza konwencjonalnymi obrabiarkami możliwe jest również programowanie robotów przemysłowych oraz obrabiarek hybrydowych, wykorzystujących jednocześnie przyrostowe i ubytkowe technologie wytwarzania. Wśród nowości znajdziemy między innymi opcje do optymalizacji obróbki resztek w stromych i niestromych narożach, ulepszone operacje obróbki otworów, czy też nowe możliwości wizualizacji oraz analizy ścieżki i położenia narzędzia podczas obróbki wieloosiowej.

 

Rys. 12. Nowe narzędzie analizy ścieżki narzędzia w obróbkach wieloosiowych

 

Na naszym kanale YouTube, przygotowaliśmy specjalną playlistę, która zawiera filmy prezentujące możliwości najnowszej wersji systemu NX:

 

opracował
Piotr Menchen
piotr.menchen@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: