Projektowanie rurociągów w Solid Edge Modular Plant Design

Solid Edge Modular Plant Design jest jednym z rozwiązań dostępnych w szerokim portfolio Solid Edge przeznaczonym do wspomagania projektowania elementów hal przemysłowych w systemie modułowym (projektowanie rurociągów). Głównym zadaniem tego zestawu oprogramowania (aplikacji) jest automatyzacja projektowania systemów rurociągowych, stosowanych między innymi w przemyśle energetycznym, paliwowym, elektromaszynowym, chemicznym i spożywczym.  Solid Edge Modular Plant Design składa się z trzech głównych aplikacji: Solid Edge P&ID  Design (tworzenie i walidacja schematów 2D), Solid Edge Piping Design (zautomatyzowane tworzenie rurociągów 3D) oraz Solid Edge Isometric (generowanie dokumentacji izometrycznej rurociągów).

 

Rys.1 Struktura aplikacji stosowanych w rozwiązaniu Solid Edge Modular Plant Design.

 

Projektowanie rurociągów: Solid Edge P&ID

Solid Edge P&ID to oprogramowanie przeznaczone do projektowania instalacji rurociągowych wraz armaturą (kolana, kołnierze itp.) i komponentami „zewnętrznymi” (zawory, czujniki, pompy, zbiorniki itd.) w postaci elektronicznych diagramów 2D (Piping and Instrumentation Diagrams). Dzięki zastosowaniu bibliotek symboli i części największych producentów, pozwala na szybkie i zautomatyzowane projektowanie rurociągów oraz opracowywanie kompletnej dokumentacji PDF.

Najważniejsze cechy i możliwości aplikacji przedstawiono poniżej:

 • Zastosowanie bibliotek symboli zgodnych ze standardami ISO/ANSI/DIN
 • Wykorzystanie baz danych części największych producentów światowych z możliwością importu/eksportu danych
 • Inteligentne, zautomatyzowane tworzenie i oznaczanie rurociągów na diagramach
 • Szybkie tworzenie list części i raportów w oparciu o dostarczone lub własne szablony
 • Możliwość eksportowania dokumentacji do formatów AutoCAD (DWG, DXF)
 • Generowanie dokumentacji w postaci inteligentnych dokumentów PDF, zawierających informacje z komponentach i interaktywne łącza
 • Możliwość wykorzystania danych w programie Solid Edge Piping Design (przyspiesza tworzenie rurociągu 3D)
 • Zaznaczanie „krzyżowe” obiektów 2D i 3D (tylko w przypadku współpracy z Solid Edge Piping Design; zaznaczenie komponentu 3D powoduje zaznaczenie komponentu 2D
  i odwrotnie)

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.2 Widok głównego okna aplikacji Solid Edge P&ID.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.3 Inteligentne generowanie opisu na diagramie

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.4 Współpraca Solid Edge P&ID oraz Solid Edge Piping Design – zaznaczanie „krzyżowe”.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.5 Inteligentny PDF wygenerowany w aplikacji Solid Edge P&ID – przykłady wyświetlonych informacji po kliknięciu w poszczególne obiekty instalacji.

 

W zależności od potrzeb firmy, Solid Edge P&ID może pracować niezależnie lub we współpracy z modułem Solid Edge Piping Design. W pierwszym przypadku, możliwości ograniczone są do tworzenia płaskiej dokumentacji zawierającej diagramy i wykazy części. Połączenie aplikacji Solid Edge P&ID oraz Solid Edge Piping Design umożliwia maksymalne przyspieszenie procesu tworzenia trójwymiarowych modeli rurociągów, poprzez ich generowanie na bazie wcześniej opracowanego diagramu.

Projektowanie rurociągów: Solid Edge Piping Design

Aplikacja Solid Edge Piping Design została stworzona w celu maksymalnego przyspieszenia projektowania instalacji rurociągowych i ich walidacji poprzez generowanie modeli w przestrzeni. Może działać niezależnie lub z połączeniu z aplikacją Solid Edge P&ID. Proces tworzenia instalacji 3D jest w pełni zautomatyzowany, ponieważ bazuje na dostarczonych bibliotekach części (Standard Parts – Piping Library) oraz swobodnie dostosowanych specyfikacjach (lista dopuszczalnych komponentów w obrębie rurociągu). Działanie aplikacji jest ściśle zintegrowane z Solid Edge CAD 3D, w którym ostatecznie powstają modele 3D rur i komponentów wchodzących w skład całej instalacji.

Przebieg tworzenia trójwymiarowej instalacji w Solid Edge rozpoczyna się zwykle od utworzenia pliku CAD 3D (Złożenie), wstawienia komponentów „zewnętrznych” i poprowadzenia pomiędzy nimi tras (narzędzia modułu XpresRoute lub Szkice 3D). Dopiero w tym momencie „wkraczają do akcji” aplikacje Solid Edge Modular Plant Design. Jeżeli dysponujemy diagramem 2D wykonanym w Solid Edge P&ID, wystarczy w aplikacji Solid Edge Piping Design połączyć z nim plik CAD 3D, a wszystkie rury armatura i komponenty (zawory, kołnierze itp.) będą wstawiane w oparciu o diagram.  W przypadku, gdy nie posiadamy modułu Solid Edge P&ID lub po prostu chcemy stworzyć rurociąg od podstaw w 3D, również nie stanowi to problemu. Należy wówczas  jedynie wskazać odpowiednią specyfikację, w której zdefiniowane są rozmiar/rozmiary rur. Po wygenerowaniu rurociągu wstawić wymagane komponenty dodatkowe.

Najważniejsze cechy i możliwości aplikacji Solid Edge Piping Design przedstawiono poniżej:

 • Ścisła integracja z Solid Edge CAD 3D, zapewniająca skuteczność i komfort pracy
 • Zastosowanie gotowych bibliotek części znormalizowanych (modele 3D)
 • Wysoka automatyzacja projektowania rurociągów dzięki implementacji tzw. specyfikacji (listy rur i dopuszczalnych komponentów, wstawianych według ustalonych warunków
  i opcji)
 • Auto-regeneracja rurociągów, m.in. po zmianie ścieżki (długości). po wstawieniu komponentu (automatyczne przycinanie/wstawianie nowych rur, kołnierzy itp.) czy zmianie średnicy rury (automatyczne wstawianie redukcji)
 • Automatyczne wstawianie uszczelnień, izolacji i szczelin spawalniczych o zadanych parametrach
 • Uwzględnianie ustalonej maksymalnej dostępnej długości rury (w przypadku przekroczenia możliwe jest automatyczne wstawianie komponentów łączący np. kołnierze z uszczelką)
 • Wsparcie dla profili nieokrągłych, umożliwiające wykorzystanie aplikacji do generowania instalacji wentylacyjnych i kablowych
 • Wykonywanie pomiarów, analiz kolizji i wizualizacji bezpośrednio w Solid Edge
 • Generowanie raportów, dokumentacji rysunkowej i list części bezpośrednio w Solid Edge
 • Ścisła współpraca z Solid Edge Isometric

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.6 Przykład instalacji wykonanej w Solid Edge Piping Design.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.7 Fragment rurociągu wykonanego w Solid Edge Piping Design – widok automatycznie wprowadzonych szczelin spawalniczych.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.8 Fragment rurociągu wykonanego w Solid Edge Piping Design – widok automatycznie wstawionej izolacji.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.9 Automatyczne wstawienie łączników w sytuacji przekroczenia maksymalnej długości rury.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.10 Przykład instalacji wentylacyjnej wykonanej w Solid Edge Piping Design.

 

Projektowanie rurociągów: Solid Edge Isometric

Powszechną formą przedstawiania instalacji rurociągowych w dokumentacji są rysunki izometryczne (tzw. izometryki). Ich skuteczność jest głównie związana z tym, że w jednym miejscu mogą być zawarte wszystkie informacje dotyczące wytwarzania i montażu rurociągu (m.in. wymiary rurociągu, lista materiałowa rur i armatury, lista  komponentów potrzebnych do montażu, lista spawów i wykaz ich pozycji, lista długości rur ciętych itp.)  Wygenerowanie takiej dokumentacji możliwe jest w aplikacji Solid Edge Isometric.

Aby wygenerować rysunek izometryczny w Solid Edge Isometric potrzebne jest wcześniejsze opracowanie modelu 3D instalacji z wykorzystaniem omawianej już aplikacji Solid Edge Piping Design. Dzięki ścisłej integracji obu programów (stanowią jeden pakiet oprogramowania) i zastosowania wspólnych bibliotek, modele 3D rur, a przede wszystkim armatury i komponentów dodatkowych zamieniane są w izometrykach na odpowiadające im symbole oraz opisy zgodne z światowymi standardami. Solid Edge Isometric oferuje kilka gotowych szablonów dokumentacji izometrycznej z możliwością wprowadzania dowolnych zmian lub budowania szablonów od podstaw. Wyjściowe rysunki mogą być zapisywane między innymi w formatach DWG, DXF, DGN,
z możliwością automatycznej konwersji do plików DFT (rysunek Solid Edge) i PDF
.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.11 Przykład rysunku izometrycznego rurociągu wygenerowanego w Solid Edge Isometric – dokument uwzględnia listę spawów, listę materiałową i listę komponentów montażowych.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.12 Przykład rysunku izometrycznego rurociągu wygenerowanego w Solid Edge Isometric – dokument uwzględnia listę i wymiary ciętych rur, listę materiałową i listę komponentów montażowych.

 

solid edge projektowanie rurociągów

Rys.13 Przykład konfiguracji szablonu dla wyjściowego rysunku generowanego w Solid Edge Isometric.

 

Podsumowanie, czyli licencjonowanie i pakiety

Jak wspomniano na początku, oprogramowanie Solid Edge Modular Plant Design składa się z trzech głównych aplikacji. Pierwsza z nich – Solid Edge P&ID może pracować niezależnie od dwóch pozostałych, a do swojego działania nie wymaga systemu Solid Edge (CAD 3D). Aplikacje Solid Edge Piping Design oraz Solid Edge Isometric są ze sobą ściśle związane i, stanowiąc jeden pakiet,  mogą pracować niezależnie od Solid Edge P&ID. Do ich działania potrzebny jest system CAD 3D – Solid Edge. Zatem możliwy będzie zakup oprogramowania pozwalającego na tworzenie tylko diagramów 2D lub tylko modeli rurociągów 3D wraz rysunkami izometrycznymi. Najciekawszą opcję stanowi implementacja obu tych rozwiązań (są wzajemnie zintegrowane), dzięki czemu dokumentacja rurociągu powstaje najpierw w formie diagramów 2D, na następnie na ich podstawie tworzone są modele 3D oraz izometryki. Każdy z pakietów dostępny jest w formie licencji sieciowej/pływającej (Floating) lub licencji przypisanej do konkretnego komputera (Node-Locked; z możliwością późniejszej konwersji na licencję chmurową). Poniżej przedstawiono dostępne pakiety oprogramowania Solid Edge Modular Plant Design:

 1. Solid Edge P&ID Design – do samodzielnego działania nie wymaga instalacji i licencji Solid Edge CAD 3D; może współpracować z Solid Edge Piping Design.
 2. Solid Edge Piping Design (+Isometric)nie wymaga licencji Solid Edge CAD 3D, pakiet przeznaczony dla użytkowników nieposiadających Solid Edge CAD 3D, program Solid Edge zainstaluje się automatycznie).
 3. Solid Edge Piping Design (+Isometric) Add-Onwymaga licencji Solid Edge CAD 3D
  (w konfiguracji Foundation lub wyższej), pakiet przeznaczony dla użytkowników posiadających zainstalowany i działający Solid Edge CAD 3D.

Opracował: Tomasz Luźniak

 

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: