Karty operacji technologicznych w NX CAM

Najnowsza wersja programu NX CAM umożliwia tworzenie dokumentacji obróbki razem z programem CNC. Rozwiązanie to ma następujące zalety:

  • Asocjatywność danych, czyli dokumentacja jest automatycznie aktualizowana po zmianie programu w zakresie przewidzianym przez autora dokumentacji.
  • Dokumentacja jest generowana w formatach HTML lub PDF, nie trzeba jej drukować. Może być rozsyłana elektronicznie tak jak program NC.
  • Szablony dokumentacji można dostosować do wymagań firmy.
  • Dokumentację generuje się z tego samego pliku, co program dla obrabiarki, nie ma obawy jej zagubienia lub zastąpienia inną.

Karty operacji mogą dotyczyć całego programu lub pojedynczych operacji. Inaczej mówiąc, mogą występować jako:

  • osobna specyficzna operacja w Nawigatorze operacji NX CAM,
  • „atrybut” operacji obróbczej dostępny z prawego przycisku myszy; nie jest wówczas elementem drzewa w nawigatorze operacji.

Tworzenie operacji dokumentującej

Po wczytaniu do NX pliku *.prt zawierającego program obróbczy, możemy dołączyć operację dokumentującą. W tym celu na wstążce Strona główna klikamy Utwórz operację. Jako Typ wybieramy work_instruction, a Podtyp operacji – ikonę „Dokumentacja”.

Utwórz operację - NX CAM

W grupie Lokalizacja ustawiamy program, której dotyczy dokumentacja. Pozostałe ustawienia nie mają większego znaczenia. Po kliknięciu OK otwiera się okno dialogowe Dokumentacja.

Dokumentacja procesu w NX CAM

W grupie Arkusze instrukcji po lewej stronie znajduje się miejsce na listę kart wraz z oznaczeniem typu zawartości (model, rysunek, tekst,…). Po prawej stronie są formaty kart operacji decydujące o wyglądzie i rodzajach informacji na kartach. W grupie Akcje na arkuszu znajdują się ikony manipulujące arkuszami: tworzenie, usuwanie, zmiana kolejności. W grupie Czas możemy podać, ile czasu może zająć operatorowi wykonanie instrukcji. Będzie on dodany do czasu wykonania programu. Grupa Podgląd umożliwia wyświetlenie arkusza – stałe, po zaznaczeniu „ptaszka”, lub na żądanie po kliknięciu w ikonę latarki. Wykrzyknik na żółtym trójkącie oznacza, że dla arkusza nie wybrano formatu.

Po kliknięciu OK w Nawigatorze operacji pojawia się operacja dokumentująca. Takich operacji można utworzyć więcej, na przykład każda grupa programów może mieć swoją.

Nawigator operacji w NX CAM

Dodawanie kart instrukcji

Określając formaty dla arkuszy operacji, pojawiają się pod nimi oznaczenia typów informacji. Na przykład po wybraniu formatu Setup Instructions, pod arkuszem mamy: OWI_PROD_VIEW_1 i OWI_TEXT_1.

Arkusze instrukcji NX CAM

Pierwsze umożliwia „sfotografowanie” okna graficznego NX, po wcześniejszym wybraniu położenia kamery.

Widok

Drugi typ danych umożliwia wprowadzenie tekstu na różne sposoby. Lista rozwijalna Szybki tekst zawiera gotowe wiersze instrukcji, które można wybierać i dodawać do okna Wprowadź tekst.

Wprowadź tekst

Ikony pod tym oknem umożliwiają wczytanie tekstu z pliku, zapisanie do pliku, a także wstawienie hiperłącza. W tekście można umieścić specyficzne wartości NX CAM klikając ikonę Wstaw zmienną. Otworzy się okno zawierające kilkadziesiąt wielkości, których zmiana będzie widoczna w dokumentacji.

Wybierz zmienną

Innym typem danych jest OWI_OPER_LIST oraz OWI_TOOL_LIST. Reprezentują one listę operacji i narzędzi występujących we wskazanym programie.

Lista narzędzi

Można też do dokumentacji dodać płaski rysunek lub ilustrację z zewnętrznego pliku. Rysunek jest oznaczany jako OWI_DWG i powinien być zawarty w złożeniu programu obróbczego (cam-setup).
Grafika zewnętrzna jest oznaczana przez OWI_IMAGE. Ostatnim typem danych jest OWI_PATH_VIEW zawierający ścieżkę narzędzia, czyli podobnie jak OWI_PROD_VIEW – okno graficzne NX.

Generowanie dokumentacji

Po wypełnieniu wszystkich arkuszy można je wygenerować. Na przykład przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na nazwie programu i wybraniu Instrukcje robocze>Opublikuj. Można wybrać format wyjściowy dokumentacji, katalog, w którym będzie zapisana oraz inne opcje zależne od formatu.

Publikowanie instrukcji roboczych w NX CAM

Po kliknięciu OK powstaje aktualna wersja dokumentacji z uwzględnieniem zmienionych widoków, listy narzędzi i operacji, zmiennych NX i rysunków. Przykładowy arkusz jest poniżej:

Listy narzędzi i operacji w NX CAM

Instrukcje robocze operacji

Dokumentację możemy skojarzyć z operacją obróbczą podobnie jak zdarzenia użytkownika UDE. Po kliknięciu PPM na operacji wybieramy Instrukcje robocze>Autor… i otwiera się takie samo okno jak dla dokumentowania programu. Różnica jest tylko w przeznaczeniu i sposobie dotarcia do dokumentacji. Instrukcje robocze operacji nie są elementem drzewa operatora nawigacji, a ich obecność sygnalizuje ikonka w kolumnie Instrukcje robocze. Powinny opisywać tylko tą operację NX CAM, do której należą.

Instrukcje robocze

Modyfikacje szablonów i polska wersja

Z systemem NX CAM dostarczane są szablony operacji, ale można je dostosować lub opracować swoje. Robi się to za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel i dodaniu odpowiednich plików do katalogów z NX. Co więcej – korzystając ze zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego, każdemu działowi firmy można przygotować różne arkusze. W szablonach można wykorzystywać również atrybuty pliku *.prt, na przykład numer części, a także inne atrybuty zdefiniowane w firmie. Poniżej ukazano przykład spolszczonej wersji listy narzędzi.

Lista narzędzi

Zastosowanie dokumentacji

Karty operacji zintegrowane w NX CAM mogą być przydatne w następujących sytuacjach:

  • Gdy technologia wykonania części nie jest zbyt szczegółowa jak na potrzeby warsztatu. Wtedy cechy narzędzi, ustawienia przyrządu, kolejność czynności może być ustalana w NX CAM.
  • W mniejszych firmach i z produkcją jednostkową może to być jedyna dokumentacja warsztatowa. Nie ma potrzeby kupowania dodatkowego oprogramowania lub ręcznego wykonywania arkuszy. Przy okazji, archiwizacja dokumentów będzie taka jak programów NX CAM.
  • Jest to sposób na przekazywanie informacji i komentarzy między programistami CNC. Jeśli dana część produkowana jest latami lub jest wiele podobnych części, to pracują przy nich różne osoby. W programie NX CAM może być wówczas gromadzona wiedza i doświadczenia wielu osób, co uodparnia firmę na rotację pracowników.

opracował

Marek Osipowicz

Jeśli jesteś zainteresowany programem NX CAM, skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: