Dlaczego praca z dużymi złożeniami w Solid Edge ST7 jest jeszcze wygodniejsza i bardziej wydajna?

Dlaczego praca z dużymi złożeniami w Solid Edge jest jeszcze wygodniejsza i bardziej wydajna? Prezentujemy funkcjonalności przeznaczone do wsparcia prac z dużymi złożeniami 3D CAD w SOLID EDGE ST7, które usprawniają pracę inżynierów m.in. poprzez zarządzanie ich aktualizowaniem oraz analizowanie wybranych relacji montażowych

1. Wstęp

Przedstawienie nowych rozwiązań ST7 przeznaczonych do pracy z dużymi złożeniami rozpoczęto w 5 odcinku wchodzącym w skład niniejszego cyklu p.t. „Wybrane nowości SOLID EDGE ST7”. Rozwiązania te dotyczyły inteligentnego powielania części/podzespołów w złożeniu, także z uwzględnieniem szyku wzdłuż krzywych przestrzennych.

Tematyka niniejszego opracowania dotyczyć będzie przede wszystkim nowych obszarów funkcjonalności systemu, służących do przyspieszenia i ułatwienia procesów otwierania, aktualizowania oraz zapisywania dużych złożeń.

Poza tym, zostaną tutaj także przedstawione nowe narzędzia służące do lepszego zrozumienia poszczególnych (spośród wielu innych) relacji montażowych, które zostały utworzone w złożeniach pomiędzy ich komponentami.

2. Zarządzanie aktualizowaniem złożeń oraz nowe sposoby ich otwierania i zapisywania.

W celu zwiększenia wydajności procesów projektowych realizowanych w obszarze dużych zespołów części, w ST7 wprowadzono m.in. nowe tryby pracy w środowisku złożenia, tj.

I. „Ograniczona aktualizacja” oraz
II. „Ograniczony zapis”.

ad I. Zastosowanie trybu „Ograniczona aktualizacja” umożliwia szybsze otwieranie złożeń, ponieważ podczas procesu otwierania ograniczony zostaje stopień aktualizowania (przeliczania) modeli .ASM. Dotyczy to także pracy w kontekście złożenia najwyższego poziomu.

ad II. Wykorzystanie trybu „Ograniczony zapis” powoduje przyspieszenie procesu zapisywania złożeń, ponieważ operacja zapisu jest ograniczona wyłącznie do plików, które zostały otwarte bezpośrednio lub edytowane w kontekście złożenia, podczas danej sesji pracy w ST7 (gdy istnieje możliwości zapisania zmian).

Powyższe nowe tryby pracy ST7 można wykorzystywać/włączać jednocześnie, jak również oddzielnie, niezależnie od siebie.

Wyłączenie ich obydwu będzie równoznaczne z wykorzystywaniem tylko tych rozwiązań przeznaczonych do pracy z dużymi złożeniami, które były osiągalne w poprzedniej wersji systemu, tj. ST6.

W efekcie włączenia któregokolwiek z tych trybów, w nagłówku drzewa Pathfinder, przy domyślnej nazwie pliku pojawi się odpowiedni nowy symbol wskazujący na uruchomienie omawianej funkcjonalności (rys. 1).

Symbole w Pathfinder - Ograniczona Aktualizacja i-lub Zapis - SOLID EDGE ST7
Rys. 1. Symbole w Pathfinder – Ograniczona Aktualizacja i-lub Zapis – SOLID EDGE ST7

Po włączeniu w ST7 trybu pracy p.n. „Ograniczona aktualizacja”, duże złożenia otwierają się (w porównaniu do ST6) zdecydowanie szybciej.

Jednym z powodów tego faktu jest (zgodnie z nazwą ww. trybu pracy) celowe ograniczenie aktualizowania złożenia podczas jego otwierania.

Polega to m.in. na wstrzymaniu dopasowywania geometrii i/lub orientacji przestrzennej części/podzłożeń do zmienionej geometrii i/lub orientacji przestrzennej komponentów,
z którymi są one połączone odpowiednimi relacjami (tj. względem komponentów odniesienia).

Zakłada się, iż ww. zmiana dotycząca komponentów odniesienia nastąpiła poza środowiskiem złożenia najwyższego (tj. otwieranego) poziomu i nastąpiło to przed opisywanym otwieraniem zespołu.

Jako przykład, zostanie tutaj wykorzystane duże złożenie reprezentujące model silnika spalinowego. Opisane poniżej zagadnienia będą dotyczyć rejonu wyróżnionego na rys. 2
za pomocą granatowego obramowania.

Dlaczego praca z dużymi złożeniami w Solid Edge ST7 jest jeszcze wygodniejsza i bardziej wydajna?
Rys. 2. Duże złożenie Solid Edge ST7 otwarte w trybie Ograniczona aktualizacja

Ważne jest to, iż geometria jednego z komponentów tego silnika (tj. część o nazwie BD-00185_A.par, przedstawiona na rys. 3.a) została zmieniona poza środowiskiem tego złożenia, tj. osobno w środowisku Części. Zmiana polegała na przesunięciu wybranych otworów oraz ścian (płaskich i walcowych) z zastosowaniem Technologii Synchronicznej (rys. 3.b).

Modyfikacja jednego z komponentów poza środowiskiem złożenia Solid Edge ST7
Rys. 3. Modyfikacja jednego z komponentów poza środowiskiem złożenia Solid Edge ST7

Po otwarciu ww. dużego złożenia w trybie ograniczonej aktualizacji, uwagę zwraca fakt, iż po zmianie geometrii ww. części, system CELOWO (!) nie zaktualizował orientacji przestrzennej komponentów, które zostały z nią uprzednio połączone relacjami montażowymi.

Komponenty, które wobec powyższego posiadają nieaktualną orientację przestrzenną (rys. 4) to łączniki gwintowe (zrelacjonowane uprzednio względem przesuniętych otworów)
oraz zbiornik (zrelacjonowany względem przesuniętych zewnętrznych lic walcowych).

Celowe wstrzymanie aktualizacji geometrii w dużym złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 4. Celowe wstrzymanie aktualizacji geometrii w dużym złożeniu Solid Edge ST7

Jedną z istotnych nowości SOLID EDGE ST7 jest dostępność rozwiązań, służących do monitorowania aktualności komponentów złożenia.

Ich przeznaczenie i zasada działania są w zasadzie analogiczne do funkcjonalności narzędzia „Śledzenie aktualności widoków rysunkowych” ze środowiska Rysunku. Jak wiadomo, polecenie to umożliwia odnalezienie i zaktualizowanie widoków rysunkowych 2D (rzutów, prze-krojów, kładów, etc.), przedstawiających już nieaktualną geometrię odpowiednich modeli 3D.

W opisywanej sytuacji, narzędzia monitorujące aktualność komponentów złożenia 3D natychmiast wskażą, iż przed otwarciem niniejszego zespołu zmodyfikowana została ww. część
BD-00185_A.par, co przedstawiono na rys. 5. Oznacza to także, iż niezbędna będzie aktualizacja komponentów, które są połączone odpowiednimi relacjami z ww. zmienioną częścią.

Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 5. Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7

Co więcej, SOLID EDGE ST7 poinformuje również, iż aktualizacji wymagają także kolejne poziomy konkretnych podzłożeń, rozpoczynając od „najniższego”, tj. tego, w którym znajduje się zmodyfikowana część (tj. BD-00190_A.asm, jak na rys. 6), poprzez następne poziomy struktury projektu, w kierunku złożenia najwyższego poziomu (rys. 7).

Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 6. Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7
Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 7. Monitorowanie aktualności komponentów w dużym złożeniu Solid Edge ST7

Dzięki nowym rozwiązaniom ST7, użytkownik jest w stanie szybko zaktualizować postać geometryczną analizowanego zespołu (rys. 8.a, b) oraz zapisać zaktualizowane komponenty, jak i całe złożenie w bieżącej (poprawnej) postaci (rys. 8.c). Warto porównać rys. 8 z rys. 4.

Efekt szybkiej aktualizacji geometrii dużego złożenia w Solid Edge ST7
Rys. 8. Efekt szybkiej aktualizacji geometrii dużego złożenia w Solid Edge ST7

Dzięki pracy w trybie ograniczonej aktualizacji w SOLID EDGE ST7, czas zapisu zaktualizowanego złożenia jest zdecydowanie krótszy, niż miałoby to miejsce w poprzedniej wersji ST6.

Warto poruszyć jeszcze jedną kwestię, jaką jest interfejs użytkownika przedstawionych tu narzędzi. Na rys. 5, 6, 7 oraz 8 uwagę zwracają m.in. odpowiednie symbole wyświetlane
w oknach dialogowych przy nazwach plików, informujące o ich statusie (zmieniony, wymagający aktualizacji, aktualny, etc.), co sugeruje użytkownikowi podjęcie właściwych działań.

Powyższa funkcjonalność jest znaczącym postępem w kwestii usprawnienia prac CAD mających miejsce w dużych złożeniach, m.in. ze względu na:

  • przyspieszenie zadań projektowych (skrócenie czasu otwierania, aktualizowania oraz zapisywania projektów),
  • dalsze poprawienie sposobu informowania użytkownika ST7 o ewentualnej potrzebie aktualizacji wybranych komponentów złożonego projektu,
  • ułatwienie i skrócenie procesu ww. procesu aktualizacji.

3. Analizowanie wybranych relacji montażowych

W SOLID EDGE ST7 wprowadzono nowe narzędzia ułatwiające pracę z relacjami montażowymi utworzonymi w złożeniach.

Szczególną uwagę zwraca możliwość szybkiego i czytelnego odnajdywania w zespole tych jego komponentów, których dotyczy dana relacja montażowa.

Po zaznaczeniu wybranej relacji (np. przylegania, jak na rys. 9), wszystkie komponenty złożenia, których relacja ta nie dotyczy zostaną „przygaszone” (staną się półprzezroczyste), co przedstawiono na rys. 10. Całkowicie widoczne pozostaną tylko te komponenty, które są ze sobą połączone z zastosowaniem wskazanej relacji.

Analizowanie wybranej relacji w złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 9. Analizowanie wybranej relacji w złożeniu Solid Edge ST7

Warto skorzystać z opcji zautomatyzowanego powiększania/pomniejszania modelu, dzięki czemu ekran roboczy zostanie w możliwie największym stopniu wypełniony przez komponenty powiązane ww. relacją (rys. 11).

Istnieje również możliwość szybkiego ukrycia wszystkich części/podzespołów poza tymi, które są połączone z zastosowaniem wskazanej relacji.

Opisywana funkcjonalność dotyczy komponentów znajdujących się na identycznym poziomie w strukturze projektu, jak też komponentów obecnych w jego różnych podzłożeniach (rys. 12).

Wyróżnienie wybranej relacji w złożeniu Solid Edge ST7
Rys. 10. Wyróżnienie wybranej relacji w złożeniu Solid Edge ST7
Dopasowanie ekranu do komponentów połączonych wybraną relacją w Solid Edge ST7
Rys. 11. Dopasowanie ekranu do komponentów połączonych wybraną relacją w Solid Edge ST7
Ułatwienie prac dotyczy też relacji utworzonych w podzłożeniach Solid Edge ST7
Rys. 12. Ułatwienie prac dotyczy też relacji utworzonych w podzłożeniach Solid Edge ST7

4. Wnioski

Przedstawione rozwiązania w opinii wielu użytkowników SOLID EDGE ST7 przyczyniają do poważnego usprawnienia prac z dużymi złożeniami, m.in. ze względu na ich intuicyjność, łatwość obsługi, a także szybkość działania.

Dzięki powyższemu, zakres aplikacyjności systemu SOLID EDGE ST7 uległ znacznemu rozszerzeniu.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl
Zapisz_sie_na_szkolenie_nowosci_ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: