Jak działa wbudowany w Solid Edge ST9 system zarządzania danymi?

Według danych koncernu Siemens z 2016 roku, około 40% użytkowników systemu Solid Edge korzysta z rozwiązań PDM takich jak Solid Edge Insight, Solid Edge for SharePoint czy Teamcenter. Z powyższych danych można wyciągnąć wniosek, że pozostałe 60% użytkowników 
w ogóle nie wykorzystuje funkcjonalności związanych z zarządzaniem danymi projektowymi. W jaki sposób zatem firmy nie posiadające systemu klasy PDM utrzymują się na rynku i radzą sobie 
podstawowymi problemami, takimi jak przerwane powiązania czy odnalezienie prawidłowej wersji dokumentu?

Odpowiedź pozornie wydaje się oczywista: omawiana grupa użytkowników posiada małą liczbę stanowisk, a dane przechowywane są wyłącznie lokalnie na dyskach. O ile dane Siemens potwierdzają, że około 70% wszystkich firm projektujących w systemie Solid Edge posiada liczbę stanowisk mniejszą niż pięć, to fakt ten absolutnie nie wskazuje, że procedury zarządzania dokumentacją projektową nie są potrzebne i nie są przez te firmy wykorzystywane. Otóż, jeżeli zarządzanie danymi produktu (ang. Product Data Management, PDM) zdefiniujemy nie jako produkt, ale (poprawnie), jako rozwiązanie oparte na zastosowaniu różnych technologii, to otrzymamy odpowiedź. Wszyscy użytkownicy Solid Edge korzystają przecież z Windows…

System operacyjny Windows, oferując własny system plików, ich indeksację oraz mechanizmy wyszukiwania, stanowi w tym przypadku odpowiednik bazy danych, na której oparte są systemy PDM. W firmach, które nie posiadają zewnętrznego systemu klasy PDM, podstawowe funkcjonalności zarządzania nazewnictwem plików, wyszukiwania danych i kontroli powiązań pomiędzy plikami realizowane są przy wykorzystaniu aplikacji Windows Explorer (część Windows) oraz Revision Manager (część Solid Edge).

Uporządkowana struktura folderów i ich nazewnictwa oraz przechowywanie plików konkretnego projektu w obrębie jednej lokalizacji mogą gwarantować spójność danych (powiązania) 
i stosunkowo łatwe odnalezienie plików. Jednakże, gdy nad projektem zaczyna pracować współbieżnie kilka osób, a liczba danych staje się duża i rozproszona w lokalizacjach sieciowych, pojawia się wiele problemów, jak duplikacja danych (identyczne nazwy plików w różnych lokalizacjach), bardzo czasochłonne wyszukiwanie i przerwane powiązania pomiędzy dokumentami. Te z kolei powodują błędy produkcyjne i bezpośrednio zwiększają koszty firmy. Czy w takiej sytuacji zawsze należy firmie oferować zewnętrzny system PDM?

Potrzeby związane z zarządzaniem danymi w każdej firmie są różne i mają różną wagę (szybkość wyszukiwania danych, identyfikacja wersji, udostępnianie i poziomy uprawnień itd.). Jest jednak wspólny czynnik, powodujący równoległy wzrost tych wymagań – liczba użytkowników. 
Dla firm zatrudniających poniżej pięciu użytkowników Solid Edge, możliwości oferowane przez systemy PDM mogą znacznie przewyższać ich potrzeby. Implementacja takich systemów wymaga również posiadania serwerowego oprogramowania, np. Windows Server, Microsoft SQL Server czy Microsoft SharePoint. Solid Edge ST9 wraz ze swym „wbudowanym” systemem zarządzania danymi jest rozwiązaniem właśnie dla małych przedsiębiorstw.

System zarządzania danymi w Solid Edge ST9 – funkcjonalności i narzędzia

W najnowszej wersji Solid Edge, producent wprowadził wiele funkcjonalności 
i narzędzi usprawniających zarządzanie danymi projektowymi w obrębie Windows. Najważniejsze z nich przedstawiono poniżej:

  1. Zautomatyzowany system kontroli nazewnictwa dokumentów
  2. Szybkie wyszukiwanie z wykorzystaniem niestandardowych atrybutów
  3. Design Manager – udoskonalony Revision Manager
  4. Zarządzanie cyklem życia produktu w Solid Edge
  5. Pack and Go – wymiana danych projektowych
  6. Wsparcie dla rozwiązań chmurowych
  7. Data Preparation Utility – przygotowanie danych pod kątem migracji do PDM

Automatyzacja nazewnictwa plików

Jedną z podstawowych cech rozwiązań PDM jest automatyzacja nazewnictwa plików i oznaczania rewizji (zmian produkcyjnych). Solid Edge ST9 oferuje kilka rozwiązań związanych z nazewnictwem plików. Najbardziej zaawansowanymi opcjami są  Use Document Number and Revision ID oraz Enforce Unique Document Numbers (Rys. 1).

Automatyzacja nazewnictwa plików w Solid Edge ST9
Rys. 1

Włączenie obu opcji powoduje, że użytkownik przy pierwszym zapisie pliku wypełnia tylko pole Document number (Nr dokumentu), a system na tej podstawie, w połączeniu z automatycznie przyporządkowanym Numerem rewizji (Revision ID), buduje nazwę dokumentu (Rys.2). Przy próbie zapisania innego pliku pod tą samą nazwą (identyczny numer dokumentu i rewizji) – niezależnie od wybranej lokalizacji – system zgłosi błąd, prezentowany na Rys. 3.

System zarządzania danymi w Solid Edge ST9
Rys. 2
Automatyzacja nazewnictwa plików w Solid Edge ST9
Rys. 3

Konsekwencją tak obranej strategii jest usystematyzowane nazewnictwo plików i brak możliwości duplikacji danych. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownik nigdy nie spotka się z sytuacją,
w której będzie miał do dyspozycji dwa identycznie nazwane dokumenty zawierające różne dane CAD
(dotyczy nowych plików tworzonych w Solid Edge ST9).

Szybkie wyszukiwanie z wykorzystaniem niestandardowych atrybutów

Wielu klientów, poza standardowymi właściwościami pliku Solid Edge (Revision ID, Title itp.) wykorzystuje dodatkowe atrybuty, specyficzne dla danego typu projektowanych wyrobów (np. rodzaj obróbki, typ komponentu itp.). Dotychczasowym problemem był brak możliwości szybkiego wyszukiwania plików z poziomu Windows Explorer pod kątem danych zawierających konkretną wartość właściwości niestandardowej. Najnowsza wersja Solid Edge niweluje te niedogodności za pomocą nowych narzędzi dostępnych w grupie Fast Property Search. Opcje Set Custom Properties oraz Index My Files umożliwiają automatyczne „wydobycie” z dokumentów szablonów Solid Edge oraz pliku Propseed.txt niestandardowych atrybutów i indeksację plików w Windows z poziomu Solid Edge (Rys. 4).

Szybkie wyszukiwanie z wykorzystaniem niestandardowych atrybutów w Solid Edge ST9
Rys. 4

Dzięki zastosowaniu nowych funkcjonalności Fast Property Search użytkownik może wyświetlić w Windows Explorer kolumny odpowiadające standardowym i niestandardowym atrybutom plików Solid Edge. To z kolei umożliwia grupowanie i sortowanie danych (Rys. 5),  jak również (dzięki indeksacji) błyskawiczne ich wyszukiwanie, bazując na pytaniu o konkretną wartość danej właściwości (Rys. 6). Dla użytkowników, którzy przechowują pliki Solid Edge na dyskach sieciowych, przygotowana została oddzielna aplikacja Fast Search. Aplikacja umożliwia pełną indeksację plików w sposób opisany powyżej, bez konieczności instalacji Solid Edge.

Fast property search - grupowanie i sortowanie danych w Solid Edge ST9
Rys. 5
Fast property search w Solid Edge ST9
Rys. 6

Design Manager

W Solid Edge ST9 dotychczasowe narzędzie o nazwie Revision Manager (Menedżer rewizji) zostało zastąpione aplikacją Design Manager. Design Manager, w stosunku do swego „poprzednika” charakteryzuje się dużo większymi możliwościami i nowoczesnym wyglądem. Przede wszystkim w przypadku tworzenia nowej rewizji dokumentu 3D, system automatycznie wyszukuje powiązane z nim rysunki (opcja dotąd niedostępna bez wykorzystania PDM np. Solid Edge Insight) i wyświetla je w tym samym oknie, a nie, jak wcześniej, w dodatkowym oknie Where Used (Gdzie użyte). Dodatkową zaletą nowego interfejsu jest okno podglądu, które wyświetla grafikę oraz atrybuty pliku (w tym zdefiniowane przez użytkownika), przyspieszając w ten sposób identyfikację dokumentu (Rys. 7).

Design Manager w Solid Edge ST9
Rys. 7

Zarządzanie cyklem życia produktu w Solid Edge

Kolejną bardzo istotną funkcją Design Managera jest kontrola cyklu życia produktu. Dokumenty, które uzyskają status Released (Wydany) lub Obsolete (Nieaktualny), zostają automatycznie przeniesione do określonych przez użytkownika lokalizacji, z możliwością odtworzenia struktury folderów (Rys. 8). Podobnie, jak ma to miejsce rozwiązaniach PDM, pliki z tym statusem nie mogą podlegać zmianom (atrybut Tylko do odczytu), do momentu wykonania na ich podstawie kolejnej rewizji.

Zarządzanie cyklem życia produktu w Solid Edge ST9
Rys. 8

Pack & Go

Nową aplikację wyposażono również w długo oczekiwane narzędzie Pack and Go. Dzięki niemu użytkownicy mogą błyskawicznie udostępnić cały projekt z uwzględnieniem wszystkich rysunków i wyników symulacji. Pliki kopiowane są z zachowaniem powiązań, struktury folderów do określonego katalogu lub pliku ZIP (Rys.9). Pack and Go może być uruchamiane również z poziomu Solid Edge.

Pack and Go w Solid Edge ST9
Rys. 9

Niezwykle ważnym aspektem najnowszej odsłony Solid Edge jest implementacja, znanych z zewnętrznych systemów PDM, mechanizmów Check In/Check Out oraz informowanie pozostałych użytkowników z poziomu Solid Edge o tym, kto trwale zablokował plik do edycji (Rys. 10). Pobranie pliku do edycji z wykorzystaniem polecenia Check In jest tożsame z nadaniem statusu In Work. Wszystkie polecenia związane z zarządzaniem dokumentami (Chek In/Check Out, Where Used, Revise,  i Edit Links) użytkownik znajdzie bezpośrednio w Solid Edge na nowej wstążce Data Management dostępnej we wszystkich głównych środowiskach. Z tego miejsca możliwe jest również przeniesienie aktywnego dokumentu do aplikacji View and Markup (Widok i Uwagi) lub Design Manager (Rys. 10).

Check in, Check out w Solid Edge ST9
Rys. 10

Wykorzystanie chmury do przechowywania i zarządzania dokumentami

Solid Edge ST9 oferuje wiele nowych narzędzi w zakresie zarządzania dokumentami przechowanymi w lokalizacjach chmurowych, takich jak Dropbox, OneDrive, Box czy Google Drive. Użytkownik może wybrać jeden z trzech dystrybucji swoich plików: Replication, Controlled Replication oraz Pushed Collaboration. Każda ze strategii daje określony zakres uprawnień stopień bezpieczeństwa, umożliwiając dopasowanie procesu zarządzania danymi w chmurze na poziomie zgodnym z wymaganiami przedsiębiorstwa.

Data Preparation Utility

Nie można również pominąć nowego narzędzia Data Preparation Utility, które zastąpiło trzy aplikacje Analyze (Analizuj), Fix-Up (Napraw powiązania) i Modify (Modyfikuj). Najnowsza aplikacja integruje możliwości swoich trzech „poprzedników” oferując dużo łatwiejsze i szybsze przygotowanie danych, w celu ich migracji do systemów Solid Edge Insight, Solid Edge for SharePoint lub Teamcenter. Warto wspomnieć, że Data Preparation Utility  nie wymaga oddzielnej instalacji i może zostać zastosowane w codziennej pracy (nie dla celów migracji) do szybkiej naprawy przerwanych powiązań czy uzupełnienia atrybutów w wielu plikach (Rys. 11). Jedynym wymaganiem jest instalacja Microsoft Excel w wersji 2007 lub wyższej.

Data preparation utility w Solid Edge ST9
Rys. 11

Wbudowany w Solid Edge ST9 system zarządzania danymi oferuje użytkownikom wiele korzyści. Ich codzienna praca, staje się dużo łatwiejsza a poprawność przechowywanych danych oraz  wysoka wydajność pracy przekłada się bezpośrednio na minimalizację błędów produkcyjnych i gwarantuje wzrost dochodów.

Jak wspomniano wcześniej, rozwój firmy, a więc wzrost liczby zatrudnionych pracowników, z pewnością pociąga za sobą większe potrzeby i w przyszłości wymusi konieczność wdrożenia zewnętrznego systemu PDM. W takim przypadku jednak firma korzystająca z Solid Edge ST9 (lub wersji wyższej) będzie miała dużą przewagę nad posiadaczami konkurencyjnych rozwiązań – czas przygotowania plików do migracji skróci się do minimum ze względu na uporządkowane nazewnictwo, brak duplikatów i przerwanych powiązań.

opracował
Tomasz Luźniak
tomasz.luzniak@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: