Jak skuteczniej korzystać z różnych jednostek miary oraz uzyskać dostęp do większych możliwości dokonywania pomiarów 3D/2D w SOLID EDGE ST7?

1. Rozbudowana funkcjonalność stosowania jednostek miary w pracach projektowych CAD

W SOLID EDGE ST7 wprowadzono szereg nowych rozwiązań służących do elastycznego doboru właściwych jednostek miary. Przede wszystkim, w szablonach plików SOLID EDGE przygotowano wiele predefiniowanych i typowych nastaw dla całych układów jednostek, zarówno metrycznych, np. MMKS (milimetr, kilogram, sekunda), MKS (metr, kilogram, sekunda), CGS (centymetr, gram, sekunda), jak też calowych, np. IPS (cal, funt, sekunda).

Przyjęcie określonego układu jednostek np. MKS powoduje wybór ww. właściwych jednostek podstawowych, a także odpowiednich jednostek pochodnych, np. objętość (m3), gęstość (kg/m3), itd., co przedstawiono na rys. 1.a.

Po zmianie układu np. na CGS, modyfikacji ulegają ww. jednostki podstawowe, jak również, co szczególnie ważne, jednostki pochodne – odpowiednio – objętość (cm3), gęstość (g/cm3) i szereg innych (rys. 1.b).

Domyślne nastawy dla różnych układów jednostek miary w SOLID EDGE ST7
Rys. 1 Domyślne nastawy dla różnych układów jednostek miary w SOLID EDGE ST7

Dodatkowo, zwiększono liczbę stylów wymiarowych, np. zastępując domyślny styl metryczny ISO trzema odrębnymi stylami metrycznymi, właściwymi dla ww. układów jednostek, tj.:

 • ISO (mm),
 • ISO (m),
 • ISO (cm).

Przykładowo, przyjmując układ jednostek MMKS, wartości parametrów geometrycznych (np. średnicę okręgu) wprowadza się w mm, natomiast wymiarowanie domyślnie przebiega z wykorzystaniem stylu ISO (mm), co przedstawiono na rys. 2.a.

Po zmianie układu jednostek np. z MMKS na CGS, wartości parametrów wprowadza się już w cm, a – co istotne – wymiarowanie domyślnie odbywać się będzie z zastosowaniem stylu ISO (cm), jak na rys. 2.b.

Automatyczne dopasowanie jednostek miary do przyjętego układu w SOLID EDGE ST7
Rys. 2 Automatyczne dopasowanie jednostek miary do przyjętego układu w SOLID EDGE ST7

Użytkownik może oczywiście manualnie dobierać i zmieniać jednostki dla wybranych wielkości fizycznych, gdy tymczasem ST7 monitoruje zgodność tych jednostek z przyjętym układem.

Jeżeli po wyborze układu CGS, użytkownik zmieni jednostkę masy z g na kg, wówczas system automatycznie zaproponuje zmianę jednostki gęstości z g/cm3 na kg/cm3. Dodatkowo, ST7 wyróżni wówczas jednostkę masy kg jako niezgodną z domyślnym układem (rys. 3.a).

Zmieniając natomiast (również w przypadku układu CGS) jednostkę objętości z cm3 na L (litr), system poinformuje o niezgodności tej jednostki z układem domyślnym oraz niezgodności z jednostką podstawową (rys. 3.b).

Interaktywna zmiana jednostek miary w danym układzie jednostek w SOLID EDGE ST7
Rys. 3 Interaktywna zmiana jednostek miary w danym układzie jednostek w SOLID EDGE ST7

SOLID EDGE ST7 umożliwia także zautomatyzowane przypisanie określonego stylu (uwzględniającego odpowiedni układ jednostek) do wymiarów określonego rodzaju (rys. 4), np.:

 • ISO (cm) dla wymiarów średnicowych,
 • ISO (mm) dla wymiarów liniowych,
 • ISO (m) dla wymiarów promieniowych,
 • i analogicznie dla pozostałych rodzajów wymiarów, wg uznania użytkownika.
Efekt przypisania stylów wymiarowania do różnych obiektów w SOLID EDGE ST7
Rys. 4 Efekt przypisania stylów wymiarowania do różnych obiektów w SOLID EDGE ST7

2. Unowocześnione rozwiązania służące do przeprowadzania pomiarów 3D/2D

W najnowszej wersji SOLID EDGE ST7 znacznie rozszerzono obszar możliwego zastosowania polecenia Pomiar, służącego do przeprowadzania geometrycznych pomiarów 3D/2D.

Użytkownik posiada teraz możliwość dokonania wielu korzystnych ustawień, które dotyczą takich kwestii, jak m.in.:

 • precyzyjny wybór obiektów, dla których przeprowadzany będzie pomiar,
 • zakres informacji zwrotnej, uzyskanej na podstawie dokonanego pomiaru,
 • rodzaj oraz liczba jednostek miary, z wykorzystaniem których ów pomiar zostanie dokonany,
 • sposób wyświetlania wielkości składowych.

W przypadku domyślnych ustawień, dokonując pomiaru odległości pomiędzy wskazanymi środkami kolistych krawędzi otworów, system czytelnie wyświetla w oknie graficznym rzeczywistą odległość pomiędzy wskazanymi obiektami, jak również wartości wielkości składowych. Wszystkie powyższe wartości są także opcjonalnie umieszczane w oknie dialogowym, gdzie system wprowadza także wartości dodatkowe, jak np. współrzędne punktów, pomiędzy którymi dokonano opisywanego pomiaru (rys. 5).

Rozbudowa funkcjonalności narzędzia Pomiar w SOLID EGDE ST7
Rys. 5 Rozbudowa funkcjonalności narzędzia Pomiar w SOLID EGDE ST7

ST7 umożliwia także dokonywanie pomiaru odległości minimalnej (rys. 6) oraz odległości maksymalnej (rys. 7) pomiędzy wskazanymi obiektami, także w różnorodnych układach współrzędnych. Pomiar taki może być bardzo przydatny np. do określenia zapasu materiału pomiędzy wybranymi otworami, a także do oszacowania luzów umożliwiających (lub nie) montaż określonych komponentów ze sobą.

Warto tutaj skorzystać z możliwości odfiltrowania rodzajów obiektów, dla których będzie przeprowadzany pomiar i wybrać np. „Lica”.

Pomiar odległości minimalnej pomiędzy wskazanymi obiektami w SOLID EDGE ST7
Rys. 6 Pomiar odległości minimalnej pomiędzy wskazanymi obiektami w SOLID EDGE ST7
Pomiar odległości maksymalnej pomiędzy wskazanymi obiektami w SOLID EDGE ST7
Rys. 7 Pomiar odległości maksymalnej pomiędzy wskazanymi obiektami w SOLID EDGE ST7

Po ustawieniu ww. filtra wyboru na „Otwory/Gwinty”, po wskazaniu otworów pomiędzy którymi ma zostać dokonany pomiar, SOLID EDGE ST7 samoczynnie odnajduje ich osie i – zgodnie z zasadami – pomiar zostaje dokonany na podstawie lokalizacji osi otworów. Dodatkowo, system uwzględnia także wartości składowe dokonanego pomiaru, jak również wyświetla rodzaj wskazanych otworów oraz ich podstawowe gabaryty (rys. 8).

ST7 umożliwia także przeprowadzanie pomiarów stosunkowo niekonwencjonalnych, np. pomiar odległości pomiędzy nierównoległymi osiami wskazanych walców wraz pomiarem kąta zawartego między nimi (rys. 9).

Unowocześnione funkcjonalność narzędzia Pomiar dla otworów w SOLID EDGE ST7
Rys. 8 Unowocześnione funkcjonalność narzędzia Pomiar dla otworów w SOLID EDGE ST7
Unowocześniona funkcjonalność narzędzia Pomiar dla osi w SOLID EDGE ST7
Rys. 9 Unowocześniona funkcjonalność narzędzia Pomiar dla osi w SOLID EDGE ST7

Naturalnie, przedstawione tutaj przykłady to zaledwie fragment nowych możliwości SOLID EDGE ST7 w zakresie dokonywania pomiarów geometrycznych 3D/2D.

3. Wnioski

W najnowszej wersji SOLID EDGE ST7 wprowadzono szereg usprawnień m.in. w zakresie wykorzystywania jednostek miary oraz przeprowadzania pomiarów 3D/2D.

Jest to znaczący postęp w stosunku do poprzednich wersji systemu, w związku z czym opisane tutaj nowości ST7 umożliwiają znaczące ułatwienie i przyspieszenie prac projektowych CAD, co korzystnie wpływa na zyski wynikające z realizowanych projektów inżynierskich.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Zapisz_sie_na_szkolenie_nowosci_ST7

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: