Modelowanie kształtów eliptycznych w Solid Edge ST

Modelowanie kształtów eliptycznych może być przydatne w procesie projektowania wielu urządzeń. Czy istnieje jedna, najlepsza metoda, którą warto zastosować? Jakie konkretne kroki w procesie projektowania należy podjąć, aby przygotować produkt wysokiej jakości? Na co warto zwrócić uwagę, aby zaoszczędzić czas potrzebny na ukończenie projektu? Niniejszy artykuł zawiera odpowiedzi na wszystkie te pytania i zawiera wiele istotnych podpowiedzi, z których można skorzystać w codziennej pracy inżyniera konstruktora.

Modelowanie kształtów eliptycznych w Solid Edge ST

Modelowanie kształtów rozpiętych na eliptycznych przekrojach w Solid Edge zasadniczo nie stanowi problemu. Może się on natomiast pojawić w sytuacji, w której użytkownik nie będzie chciał sterować wprost parametrami danego przekroju (długość krótszej i dłuższej osi, kąt), tylko uzależniać jego kształt od innego przekroju. W większości takich przypadków projektant chce uzyskiwać profile równoodległe od źródłowej elipsy.

Możemy wyodrębić dwie metody tworzenia równoodległych (odsuniętych) obiektów 2D: narysowanie odpowiednich obiektów i uwikłanie ich wymiarów sterujących w formuły matematyczne lub uzyskiwanie kolejnych obiektów poprzez odsuwanie ich od obiektu źródłowego o zadaną wartość (parametr sterujący).

Zastosowanie pierwszej metody dla elips implikuje konieczność narysowania odpowiedniej ilości niezależnych profili i opisania ich wymiarami sterującymi. W kolejnym etapie wymagane jest wprowadzenie zmiennej (lub kilku zmiennych), odpowiedzialnej za odsunięcie i uwzględnienie jej w formułach sterujących wartościami wymiarów odsuniętych profili.

Na rysunku 1 przedstawiono trzy elipsy – wymiary najmniejszej z nich, wpływają na kształt pozostałych. Założono, że wszystkie elipsy mają wspólny punkt środkowy, a ich osie długa i krótka są odpowiednio poziome i pionowe. Środkowa elipsa jest odsunięta od najmniejszej (źródłowa) o wartość 20 mm (zmienna o nazwie ODSUNIECIE), a największa o dwukrotność tego parametru.

Widok parametrów dla trzech równoodległych elips
Rys. 1. Widok parametrów dla trzech równoodległych elips

Analizując powyższy przykład można dojść do wniosku, że taka metoda tworzenia dużej ilości odsuniętych profili będzie czasochłonna i mało intuicyjna. Z tego powodu, większość użytkowników systemów CAD korzysta na codzień z poleceń, które po zaznaczeniu obiektu źródłowego i podaniu wartości odsunięcia tworzą docelowy równoodległy kształt. W przypadku Solid Edge taką operację realizuje się na poziomie szkicu/profilu operacji sekwencyjnej za pomocą poleceń Odsunięcie lub Rzutuj do szkicu z opcją Kopiuj z odstępem.

Odsuwanie w ten sposób linii, łuków czy okręgów nie będzie stanowić problemów (odsunięte obiekty są asocjatywne względem źródłowego – Rys. 2), jednak zastosowanie wymienionych poleceń dla elips i krzywych będzie skutkowało utworzeniem obiektów niepowiązanych z oryginałem (zmiana typu obiektu i/lub brak parametru odsunięcia).

Odsunięcie okręgu za pomocą polecenia Odsunięcie
Rys. 2. Odsunięcie okręgu za pomocą polecenia Odsunięcie – wynikowym elementem jest okrąg, którego wymiary sterowane są za pomocą wymiaru odsunięcia (20 mm) i średnicy okręgu źródłowego (40 mm)

W wyniku odsunięcia kompletnie opisanej więzami elipsy (relacje i wymiary sterujące) uzyskiwana jest krzywa zamknięta, której kształt nie jest powiązany z obiektem źródłowym (brak wymiaru odsunięcia; zmiany w źródłowej elipsie nie wpływają na zmiany kształtu odsuniętej krzywej – Rys. 3). Takie zachowanie powoduje między innymi problem szybkiej budowy i sterowania parametrem odsunięcia w modelach 3D rozpiętych na przekrojach eliptycznych.

Odsunięcie elipsy za pomocą polecenia Odsunięcie
Rys. 3. Odsunięcie elipsy za pomocą polecenia Odsunięcie – wynikowym elementem jest niepowiązana ze źródłową elipsą krzywa (brak automatycznego wprowadzenia parametru odsunięcia).

Rozwiązaniem tego zagadnieniania musi być wykorzystanie pierwszej opisanej metody. Wykonanie zadania z zastosowaniem metody odsuwania przekrojów może być zrealizowane poprzez zamodelowanie powierzchni pomocniczych i użycie polecenia Rozciągnij powierzchnię, w wyniku którego otrzymywana jest zmienna wymiarowa, sterująca odsunięciem krawędzi zmodyfikowanej powierzchni względem zaznaczonej krawędzi eliptycznej.

Na rysunku 4 przedstawiono model głównej części klosza lampy pokojowej, której kształt zbudowany został w oparciu o profile eliptyczne. Ze względu na zastosowanie modelowania powierzchniowego w procesie budowy modelu, możliwe są dowolne modyfikacje geometrii, a w szczególności zmiany wymiaru odsunięcia od elipsy źródłowej dla poszczególnych przekrojów.

Przykład zmian z wykorzystaniem wymiarów długości osi elips i parametru odsunięcia w płaszczyźnie profilu został zaprezentowany na rysunku 5.

Parametryczny model klosza lampy zbudowany w oparciu o przekroje eliptyczne
Rys. 4. Parametryczny model klosza lampy zbudowany w oparciu o przekroje eliptyczne
Przebudowa modelu po zmianie wymiarów osi elips i odsunięć w płaszczyźnie profilu
Rys. 5 Przebudowa modelu po zmianie wymiarów osi elips i odsunięć w płaszczyźnie profilu

W celu uzyskania podobnego efektu, na płaszczyznach równoległych (normalnych do osi Z) narysowano pięć profili eliptycznych, w których wprowadzono relacje 2D i wymiary sterujące. Dla wygody szkice wykonano w trybie synchronicznym (można je również wprowadzić w trybie sekwencyjnym). Następnie na ich podstawie utworzono powierzchnie zamknięte, których zewnętrzne krawędzie w przekrojach 2 do 4 zostały odsunięte za pomocą polecenia Rozciągnij powierzchnię (tryb sekwencyjny).

Wykonanie i rozciągnięcie powierzchni w trybie sekwencyjnym jest tutaj kluczowym momentem – krawędź zewnętrzna rozciągniętej powierzchni stanowi sterowane wymiarem odsunięcie elipsy (Rysunek 6).

Przekroje modelu uzyskane za pomocą poleceń Powierzchnia ograniczona iRozciągnij powierzchnię
Rys. 6. Przekroje modelu uzyskane za pomocą poleceń Powierzchnia ograniczona iRozciągnij powierzchnię

W następnych dwóch krokach wykonano Powierzchnię BlueSurf rozpiętą na krawędziach powierzchni i nadano jej grubość, w celu uzyskania obiektu bryłowego (Rys. 7).

Powierzchnia zewnętrzna modelu wykonana z wykorzystaniem poleceń Powierzchnia BlueSurf iPogrubienie.
Rys. 7. Powierzchnia zewnętrzna modelu wykonana z wykorzystaniem poleceń Powierzchnia BlueSurf iPogrubienie.

Ostatni etap to utworzenie okrągłych prętów wzdłuż eliptycznych krawędzi z wykorzystaniem polecenia bryłowego Wyciągnięcie po krzywej, co pokazuje Rys. 8. Z uwagi na ewentualny dalszy proces uszczegółowiania klosza (np. stelaż, gniazdo pod świetlówkę itp.) oraz chęć zachowania struktury złożenia (nieprezentowane w tym artykule), pręty mogą zostać wprowadzone jako oddzielny obiekt bryłowy.

Wykonanie prętów z użyciem polecenia Wyciągnięcie po krzywej.
Rys. 8. Wykonanie prętów z użyciem polecenia Wyciągnięcie po krzywej.

Niniejszy artykuł ma za zadanie przekonać użytkowników Solid Edge, że nie należy ograniczać się do jednej metody tworzenia modeli 3D i jednocześnie zachęcić ich do zapoznania się z rozbudowanymi funkcjonalnościami modelowania krzywych i powierzchni. Mimo że, jak w każdym systemie CAD 3D, można napotkać ograniczenia funkcjonalne niektórych poleceń, to budowanie w Solid Edge w pełni parametrycznych modeli zgodnych z założeniami projektanta jest możliwe dzięki łączeniu technik modelowania bryłowego i powierzchniowego.

Autor: Tomasz Luźniak

Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną - nowe ćwiczenia

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: