Teamcenter – pierwsze kroki w PLM

Masz kilka, kilkanaście lub więcej licencji CAD 3D? Dowiedz się, jak Twoja firma może zarządzać dokumentacją techniczną i cyklem życia produktu w systemie Teamcenter – pierwsze kroki w PLM.

Dokumentacja CAD – wyzwania i problemy

Projektowanie z wykorzystaniem systemów do modelowania 3D jest dziś standardem. Dzięki cyfrowym modelom swoich produktów przedsiębiorstwa mogą w łatwy i szybki sposób wprowadzać modyfikacje, unikając kosztów związanych z wyprodukowaniem i przeprowadzeniem badań na fizycznych prototypach. Możliwość projektowania coraz bardziej skomplikowanych urządzeń  niesie ze sobą jednak bardzo dużą ilość dokumentów elektronicznych, którymi trudno zarządzać bez udziału systemów klasy PDM/PLM.

Kłopoty zaczynają się już na etapie nazywania plików oraz wyboru miejsca ich przechowywania. Wprowadzanie modyfikacji czy tworzenie nowych wariantów związane jest zwykle ze zmianami nazewnictwa oraz  przenoszeniem/kopiowaniem dokumentów, co powoduje utratę powiązań pomiędzy dokumentami CAD  (np. rysunek – model 3D), jak również powstawanie dużej ilości duplikatów. To z kolei sprawia, że ryzyko podjęcia błędnych decyzji – na przykład produkcji na podstawie nieprawidłowej dokumentacji – rośnie bardzo szybko.

Należy również pamiętać, że z produkowanym wyrobem i jego cyfrowym prototypem w postaci modelu CAD związanych jest wiele innych dokumentów, takich jak zamówienia, karty technologiczne, zlecenia zmian, instrukcje itp. Dokumenty te tworzone są w różnych działach przedsiębiorstwa i wielokrotnie przechowywane w różnych lokalizacjach. Nie są też w żaden sposób powiązane z danymi CAD! Problem jest zatem znacznie szerszy i dotyczy nie tylko trudności z organizacją samej dokumentacji. Brak spójnego źródła danych o produkcie oraz standaryzacji przepływu informacji powoduje, że pracownicy poświęcają czas na działania nieprzynoszące korzyści (wyszukiwanie prawidłowych danych, naprawa powiązań, ponowne projektowanie itd.), a przedsiębiorstwo ponosi z tego powodu straty.

 

Rys.1 .Dokumentacja projektowa i przepływ informacji w przedsiębiorstwie (brak systemu PDM/PLM)

 

Rys. 2. Wpływ zmiany w modelu CAD na dokumentację okołoprojektową.

Platforma Teamcenter

Teamcenter jest kompleksową platformą rozwiązań klasy PLM przeznaczoną do zarządzania produktem w całym cyklu jego życia. Dzięki modułowej budowie pozwala na etapowe wdrażanie rozwiązań, które mają na celu między innymi zarządzanie dokumentacją oraz konfiguracją BOM, zarządzanie procesami przepływu informacji i wprowadzania zmian (Workflow), zarządzanie projektami (Schedule Management), zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi (MRO) czy integrację z systemami ERP (np. SAP).

Bazowym „elementem” systemu Teamcenter jest spójny model danych, który może być zbudowany od podstaw i w pełni dostosowany do potrzeb klienta. Doświadczenia firmy Siemens i jej partnerów biznesowych w zakresie wdrożeń Teamcenter pokazują, że niezależnie od branży i profilu działalności firmy, potrzeby w zakresie zarządzania dokumentacją oraz zmianą w projekcie są identyczne. Dla większości klientów model danych, struktura organizacyjna firmy, uprawnienia, procesy Workflow
i zarządzania zmianą były przygotowywane w bardzo podobny sposób. Wyciągnięto wnioski, że wdrożenie systemu PLM w każdej firmie można ułatwić i przyspieszyć, wykorzystując wstępnie skonfigurowane środowisko PDM. Dzięki takim stworzony został system Teamcenter Rapid Start.

Rys.3 Teamcenter – kompleksowa platforma rozwiązań PLM

Zacznij od Teamcenter Rapid Start

Teamcenter Rapid Start jest prekonfigurowanym systemem PDM, stanowiącym bazę do stopniowego rozszerzania o kolejne funkcjonalności PLM. Najważniejszą jego zaletą jest możliwość szybkiego wdrożenia połączona z krótkim czasem zwrotu inwestycji.

Rys.4.  Wdrożenie Teamcenter Rapid Start w porównaniu do wdrożenia Teamcenter (budowanego od podstaw)

Teamcenter Rapid Start stanowi kompleksowe rozwiązanie PDM działające w następujących obszarach:

  • Jednolite środowisko współpracy dla wszystkich działów przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie danymi CAD, ECAD pochodzącymi z różnych systemów.
  • Zarządzanie dokumentacją okołoprojektową.
  • Regulowanie uprawnień na bazie statusów oraz grup i ról w organizacji firmy.
  • Standaryzacja procesów zarządzania zmianą oraz przepływu informacji i zadań.

Jednolita platforma współpracy

Teamcenter Rapid Start integruje wszystkie działy przedsiębiorstwa w ramach jednej platformy współpracy. Dane produktowe znajdujące się w bazie mogą być przeglądane i edytowane (zależnie od uprawnień) z dowolnego miejsca (np. produkcja) dzięki nowoczesnej platformie dostępowej uruchamianej jako strona internetowa na dowolnym urządzeniu (komputer, telefon, tablet itp.). Interferjs Active Workspace (AWC) – bo o nim mowa – to środowisko nie wymagające obecności dodatkowych wtyczek w przeglądarce. Integruje się z większością przeglądarek internetowych, oferując dostęp kompleksowej informacji o produkcie (wizualizacja 3D, BOM, metadane). Z jego pomocą łatwiejsze stają się również wymiana informacji, wykonywanie i zatwierdzanie zadań oraz generowanie raportów. Ponadto AWC integruje się z systemami CAD, dzięki czemu wyszukiwanie elementów i umieszczenie ich w modelach jest dużo łatwiejsze niż przy użyciu klasycznego interfejsu wyszukiwania.

Rys.5.  Interfejs Active Workspace – przeglądarka internetowa

Rys.6.  Interfejs Active Workspace – osadzony w systemie CAD (Solid Edge)

Zarządzanie danymi CAD i ECAD

System Teamcenter Rapid Start oferuje ujednolicony model danych niezależnie od systemów źródłowych, w których projektowany jest produkt. Zawiera gotowe integracje zarówno dla systemów CAD (Solid Edge, NX, CATIA, SolidWorks, Inventor, ProEngineer (Creo), AutoCAD), jak i ECAD (Mentor, Cadence, Altium, Intercept). Dzięki ścisłej integracji, zapis w bazie Teamcenter następuje bezpośrednio z poziomu systemu źródłowego.  Dane w Teamcenter opisane są poprzez unikatowy identyfikator ID, co gwarantuje brak duplikatów i nieprzerwane powiązania (np. rysunek – model 3D). Ponadto możliwe jest wprowadzenie dowolnej ilości dodatkowych atrybutów (np. kolor, dostawca, typ komponentu itp.), co znacznie przyspiesza wyszukiwanie oraz ułatwia generowanie kompleksowych raportów.

Dane w Teamcenter przechowywane są w ramach obiektów (Item) i ich rewizji (Item Revision). Poza danymi CAD/ECAD każda rewizja obiektu zawiera informację o aktualnej strukturze (BOM) oraz wizualizację w neutralnym formacie JT, dzięki której możliwe są między innymi podgląd i pomiary we wszystkich działach przedsiębiorstwa. Automatyczne generowanie formatu JT umożliwia również wydajną pracę w tak zwanym środowisku MultiCAD. Oznacza to, że na przykład w urządzeniu projektowanym w Solid Edge możemy umieszczać bezpośrednio modele pochodzące z NX czy SolidWorks bez wcześniejszej (czasochłonnej) translacji. Dodatkowo w skład rewizji obiektu mogą wchodzić dodatkowe dokumenty okołoprojektowe (PDF, zdjęcia, dokumenty MS Office itp.), które podczas wykonywania kolejnych rewizji będą (lub nie, zależnie od potrzeb) ewaluowały wraz
z pozostałymi elementami obiektu.

Rys.7.  Zapis rewizji i struktury obiektów w Teamcenter

Zapis danych w postaci rewizji obiektów powiązanych ze sobą relacjami gwarantuje szybki dostęp aktualnych informacji, historii zmian oraz wszelkiej powiązanej ze zmianą dokumentacji. To z kolei przyspiesza podejmowanie świadomych decyzji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Rys.8.  Relacje w Teamcenter

Zarządzanie dokumentacją okołoprojektową

Jak już wspomniano, dokumentacja okołoprojektowa w Teamcenter jest ściśle związana z danymi CAD i może ewaluować wraz z nimi, na przykład w ramach wykonywania rewizji. Na dokumentach MS Office, PDF czy nawet zdjęciach możliwe jest nanoszenie uwag i komentarzy, co ułatwia dyskusję projektową
i proces wprowadzania zmian. Całość wykonywanych operacji byłaby jednak trudna, gdyby dokumenty musiały być tworzone poza systemem Teamcenter i „ręcznie” umieszczane w bazie danych. System Teamcenter integruje się również z aplikacjami MS Office, dzięki czemu – podobnie jak w CAD – wszelkie dokumenty związane z produktem mogą być zapisywane bezpośrednio w Teamcenter. Z kolei specjalne usługi translacji umożliwiają zautomatyzowane „tłumaczenie” dokumentów, w tym na przykład konwersję plików .DOCX do PDF.

  Rys.9  Integracja z MS Office – edycja/zapis dokumentu w bazie Teamcenter z poziomu aplikacji MS Word

Bezpieczeństwo i regulacja uprawnień

System Teamcenter Rapid Start zapewnia bezpieczeństwo danych i kontrolowaną współpracę
w przedsiębiorstwie dzięki gotowej, odpowiednio skonfigurowanej strukturze uprawnień. Uprawnienia przydzielane są zarówno dla obiektów (statusy dokumentów), jak i osób biorących udział w procesach tworzenia, edycji i zatwierdzania dokumentacji produktowej (grupy i role). Statusy, z jednej strony pełnią rolę informacji o etapie tworzenia dokumentu/produktu (np. 30 – zatwierdzenie konstrukcyjne, 60 – zatwierdzenie technologiczne itp.), z drugiej strony zabezpieczają przed nieuprawnionymi modyfikacjami. Podział ról na Autorów (osoby tworzące obiekty) oraz Sprawdzających i Menedżerów (osoby biorące udział w procesach, np. zatwierdzania) nie tylko reguluje uprawnienia, ale usprawnia przydzielanie zasobów do procesów.

                                              Rys.10  Automatyczne filtrowanie struktury organizacyjnej firmy na podstawie roli w procesie Workflow

 

Procesy Workflow

Procesy Workflow stanowią elektroniczne odzwierciedlenie procesów decyzyjnych i zadań występujących w przedsiębiorstwie. Przede wszystkim służą do automatyzacji powtarzających się czynności, zwiększenia wydajności przepływu informacji i w efekcie skrócenia czasu wykonywania działań. Teamcenter Rapid Start oferuje szereg gotowych procesów Workflow, odpowiedzialnych między innymi za nadawanie statusów i zarządzanie zmianą w produkcie. Przykładowymi mogą być procesy 30-Development Release lub 60-Production Release, które przed wykonaniem zadania (nadanie obiektowi statusu 30 lub 60) wymagają j weryfikacji i akceptacji zarówno przez osobę inicjującą proces (np. konstruktor) jaki i przez osobę z rolą sprawdzającego (np. technolog). Jeśli po otrzymaniu powiadomienia (np. w Active Workspace lub MS Outlook) sprawdzający odrzuci zlecenie, wówczas inicjujący proces również otrzymuje powiadomienie z powodem decyzji i zmuszony jest do powtórnej weryfikacji/uzupełnienia danych.

    Rys.11  Przykład procesu Workflow w systemie Teamcenter Rapid Start

Zarządzanie zmianą

Wykonywanie zmian w produkcie stosowane jest przed wszystkie przedsiębiorstwa niemal codziennie. O ile bezpośrednie powody zmian mogą być różne, to cel jest zawsze ten sam – szybkie dostarczenie produktu, który jest wolny od błędów i jest dopasowany do potrzeb klienta. Sam proces wykonywania rewizji w Teamcenter jest prosty i zautomatyzowany, jednak wykonany bez „elektronicznej” weryfikacji i zatwierdzenia w systemie może być obarczony błędem. Z kolei analiza i weryfikacja ścieżki decyzji (podjętych poza systemem PDM/PLM) będzie bardzo trudna lub niemożliwa. Aby zapobiec powyższym problemom, jak również wprowadzić pewien standard wprowadzania zmian, Teamcenter Rapid Start umożliwia realizację zmiany inżynierskiej z wykorzystaniem specjalnego obiektu i procesu Workflowo nazwie Engineering Order (EO).

Systemowy proces zarządzania zmianą wykonywany jest w kilku głównych krokach. W pierwszym z nich zleceniodawca zmiany (np. konstruktor CAD) tworzy w bazie Teamcenter obiekt EO, do którego dołącza odpowiednie dane (dane referencyjne w postaci zdjęć, dokumentów, modeli 3D, rysunków itd.). W specjalnie przygotowanych formularzach obiektu opisuje między innymi powód żądania zmiany oraz sposób jej przeprowadzenia. Kolejny krok to uruchomienie procesu EO, który wysyła komplet danych do menedżera, w celu weryfikacji i odrzucenia/akceptacji zlecenia zmiany. Jeśli menedżer odrzuci zlecenie obiekt żądania zmiany zyskuje status 90 (nieaktualny), pozostawiając tym samym „ślad” w bazie z możliwością jego „odświeżenia” w dowolnym momencie (przez utworzenie rewizji zlecenia). W przypadku akceptacji zlecenia, inicjujący proces (w tym przypadku również autor zlecenia) otrzymuje powiadomienie, że może wprowadzać zmiany. W tym momencie następuje kolejny etap – wykonania rewizji obiektów i/lub wprowadzenia nowych obiektów do struktury BOM. Po wykonaniu zmian (opcjonalnie) możliwe jest „podłączenie” do zlecenia zmiany nowych obiektów, obiektów z nowymi rewizjami oraz obiektów z wcześniejszymi rewizjami. W kolejnym kroku inicjator i autor zmiany potwierdza wykonanie zadania, co powoduje przesłanie wiadomości do sprawdzającego. Ostatni etap uzyskują odpowiednie statusy  (60 i 90).

Rys.12  Proces zarządzania zmianą inżynierską w Teamcenter Rapid Start

Wnioski

Zaimplementowany w Teamcenter Rapid Start, przedstawiony powyżej, proces zarządzania zmianą stanowi odzwierciedlenie najlepszych praktyk i doświadczeń wdrożeniowych. W połączeniu
z predefiniowanym modelem danych i uprawnień, pozwala nie tylko zautomatyzować przepływ informacji i wykonywania zadań, ale przed wszystkim wprowadza do przedsiębiorstwa standardy, gwarantujące bezpieczeństwo danych, świadome decyzje i najwyższą jakość produktu.

Opracował: Tomasz Luźniak
Jeśli jesteś zainteresowany systemem Teamcenter, skontaktuj się z nami: https://gmsystem.pl/kontakt/

Jeśli jesteś zainteresowany wydarzeniami związanymi z systemem Teamcenter, wyślemy Ci powiadomienie

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: