W jaki sposób Solid Edge ST8 ułatwia i przyspiesza tworzenie lub edycję dokumentacji wykonawczej oraz złożeniowej 2D – cz. 2

Niniejsze opracowanie stanowi drugą część artykułu, w którym przedstawiamy kilka wybranych nowych rozwiązań Solid Edge ST8, opracowanych dla dokumentacji płaskiej. W tej części opiszemy między innymi: zwiększone możliwości w zakresie tworzenia list części BOM, sposoby umieszczania inteligentnych oznaczeń w polach tekstowych i adnotacjach oraz nowe rozwiązania do zarządzania listą wymagań technologicznych.

3. Zwiększenie możliwości tworzenia profesjonalnych list części BOM (ang. Bill of Material)

Przedstawione uprzednio zwiększone możliwości Solid Edge ST8 w zakresie następujących funkcjonalności:

– zarządzanie wyświetlaniem jednostek miary i rodzajem zaokrąglenia wartości mierzonych,

– wprowadzanie różnych sposobów tolerowania, zarówno w wymiarach, jak też w adnotacjach i uwagach,

– formatowanie stylu dat i tekstu, np. zarządzanie wielkościami znaków

Można także wykorzystać podczas tworzenia i edycji list części na dokumentacji złożeniowej. Szczegóły przedstawiono na rys. 15.a (stan „oryginalny”) oraz rys. 15.b (stan „po modyfikacji z wykorzystaniem ww. nowych rozwiązań ST8”).

W najnowszej generacji Solid Edge dodatkowo ułatwiono tworzenie list części BOM, dotyczących „aż i tylko” wybranego podzespołu wchodzącego w skład złożenia przedstawionego na widoku rysunkowym (rys. 16.a,b).

Rys. 15. Edycja i aktualizacja listy części BOM w Solid Edge ST8
Rys. 15. Edycja i aktualizacja listy części BOM w Solid Edge ST8
Rys. 16. Lista części BOM dla podzłożenia wyświetlonego zespołu w Solid Edge ST8
Rys. 16. Lista części BOM dla podzłożenia wyświetlonego zespołu w Solid Edge ST8

4. Umieszczanie inteligentnych oznaczeń w polach tekstowych i adnotacjach.

Solid Edge już od wielu generacji w zasadzie wyznacza standardy w zakresie wprowadzania do dokumentacji 2D specjalistycznych danych, które są ‘zlinkowane’ z parametrami przedstawionych tam obiektów 3D, jak również z właściwościami widoków rysunkowych, zawartością tzw. uwag rysunkowych itd., umieszczonymi w rozpatrywanym pliku *.DFT.

W efekcie, użytkownik systemu uzyskuje możliwość tworzenia i korzystnego wykorzystywania automatycznie aktualizujących się źródeł informacji, zarówno w przypadku dokumentacji wykonawczej, jak i złożeniowej.

W najnowszej wersji ST8 dodatkowo rozbudowano tę funkcjonalność także o zdolność wprowadzania ww. zlinkowanych danych do pól tekstowych.

Na rys. 17.a przedstawiono fragment dokumentacji wykonawczej wraz z polem tekstowym zawierającym następujące przykładowe ‘zlinkowane’ informacje (dodatkowo wyróżnione wizualnie):

– tytuł komponentu, przedstawionego na wybranym widoku rysunkowym,

– nazwa płaszczyzny wybranego przekroju,

– nazwa danej bazy pomiarowej.

Po zmianie wszystkich / wybranych informacji w oryginalnych obiektach, treść pola tekstowego ulega natychmiastowej aktualizacji.

Rys. 17. Aktualizacja inteligentnych pól tekstowych w Solid Edge ST8
Rys. 17. Aktualizacja inteligentnych pól tekstowych w Solid Edge ST8

W przypadku ST8, rozbudowano także zbiór rozwiązań dla tzw. inteligentnych uwag rysunkowych. Dodano możliwość łatwego wprowadzania do nich samoczynnie aktualizujących się nazw dla wskazanych przekrojów (rys. 18), widoków szczegółowych (rys. 19), a także widoków dodatkowych (rys. 20) etc. Odpowiednie nazwy zostały na ww. rysunkach celowo wyróżnione wizualnie.

Aktualizacja inteligentnych adnotacji cz1 w Solid Edge ST8
Rys. 18. Aktualizacja inteligentnych adnotacji cz1 w Solid Edge ST8
Aktualizacja inteligentnych adnotacji w Solid Edge ST8
Rys. 19. Aktualizacja inteligentnych adnotacji w Solid Edge ST8
Aktualizacja inteligentnych adnotacji w Solid Edge ST8
Rys. 20. Aktualizacja inteligentnych adnotacji w Solid Edge ST8

5. Nowe, zaawansowane narzędzia przeznaczone dla list wymagań technologicznych.

Dzięki nowym rozwiązaniom wprowadzonym do Solid Edge ST8, użytkownicy mogą znacząco przyspieszyć i zautomatyzować proces tworzenia, edycji, a zwłaszcza aktualizacji kompletnych list wymagań technologicznych (rys. 21).Do dyspozycji konstruktorów oddano zbiór rozbudowanych poleceń, które umożliwiają m.in. (rys. 22):

– intuicyjne zarządzanie treścią odpowiednich zaleceń, sposobem ich wypunktowania,kolejnością oraz łączną liczbą,

– wprowadzanie ww. danych, które mogą być ‘zlinkowane’ z wybranymi właściwościami modeli 3D lub też obiektów umieszczonych na rysunku 2D,

– formatowanie wartości liczbowych i/lub tekstowych,

– nanoszenie w dokumentacji 2D adnotacji zawierających np. numer uwagi z listy wymagań technologicznych (po ew. zmianie kolejności na tej liście, numer w adnotacji ulega aktualizacji),

– utworzenie kombinacji preferowanych treści i/lub lokalizacji różnych wariantów list, m.in. dzięki opcji zapisywania i współdzielenia tych nastaw z innymi inżynierami CAD.

Po wprowadzeniu założonych modyfikacji w modelu 3D oraz wybranych elementach składowych dokumentacji 2D, treść i forma listy wymagań technologicznych ulegają właściwej aktualizacji (rys. 23).

Nowe listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8
Rys. 21. Nowe listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8
Nowe listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8
Rys. 22. Nowe listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8
Aktualizacja listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8
Rys. 23. Aktualizacja listy wymagań technologicznych w Solid Edge ST8

Przedstawione niniejszym (w dwóch częściach tego artykułu) funkcjonalności systemu przeznaczone do tworzenia lub modyfikacji nowoczesnej dokumentacji wykonawczej i złożeniowej to zaledwie fragment ułatwień, z których korzystać mogą użytkownicy Solid Edge ST8.

Zapraszamy do ich wdrożenia, co przynieść może wymierne korzyści zarówno inżynierskie jak i finansowe. Dzięki oficjalnym wypowiedziom naszych Klientów, wiemy, że rozwiązania te dobrze realizują postawione przed nimi zadania.

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

 Solid Edge. Zrozumieć Technologię Synchroniczną - nowe ćwiczenia

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: