“Wybrane nowości SOLID EDGE ST6″ – Część 3 – Modelowanie powierzchniowe

1. Wstęp

W kolejnej części opisu wybranych nowości systemu CAD 3D/2D SOLID EDGE ST6, przedstawiamy najciekawsze rozwiązania dla branży modelowania powierzchniowego.

Warto zauważyć, iż tzw. narzędzia dla branży „surfacing” już od chwili ich wprowadzenia do systemu były bardzo rozbudowane, a dzięki nim, SOLID EDGE jest wartościowym narzędziem dla inżynierów zajmujących się stylizacją wyrobów i ergonomią dla ich eksploatacji.

Tymczasem ST6 oferuje nowe polecenia, dzięki którym modelowanie powierzchniowe staje się dodatkowo łatwiejsze, a efekty prac inżynierów mogą być jeszcze bardziej zaawansowane.

2. Nowy sposób wyboru warunków brzegowych podczas tworzenia i edycji krzywych oraz powierzchni

Dodano szereg intuicyjnych uchwytów, dzięki którym można szybko określić rodzaj połączenia ww. obiektów (rys. 1), wybierając spośród połączeń na zróżnicowane sposoby naturalne, prostopadłe, równoległe, styczne, etc. Nowość ta dotyczy m.in. „Krzywej wg punktów charakterystycznych” (a), powierzchni „BlueSurf” (b) oraz „Powierzchni Ograniczonej” (c). Krzywa wg punktów charakterystycznych może również posiadać warunek „Normalna do Lica” oraz „Ciągłość Krzywizny” (a).

3. Wizualizacja grzebieni krzywizny na tworzonych i edytowanych powierzchniach oraz powierzchniowych i bryłowych licach modeli bez ich edycji (również importowanych)

Podczas tworzenia i edycji powierzchni można przeprowadzić ich czytelną wizualizację, tj. wyświetlić dla nich grzebienie krzywizny zgodnie z właściwymi kierunkami U i V (rys. 2). Umożliwia to dokładniejsze zapoznanie się z kształtami powierzchni od wczesnych etapów modelowania. Analogiczny sposób wizualizacji jest dostępny dla już zamodelowanych obiektów powierzchniowych i bryłowych, także importowanych (bez historii modelowania). Dzięki temu inżynierowie będą w stanie lepiej analizować charakter otrzymanej geometrii, bez względu na sposób jej wykonania oraz źródło pochodzenia (rys. 3). Wyświetlanie grzebieni krzywizny może odbywać się na wskazanych licach (a) lub na ruchomych przekrojach (b).

4. Nowe polecenia dla powierzchni tworzonych z istniejących krawędzi

Wprowadzono narzędzie „Powierzchnia z krawędzi”, służące do tworzenia powierzchni na podstawie istniejących krawędzi (powierzchni i brył) oraz na bazie krzywych i szkiców, które zostało wprowadzone na życzenie inżynierów z przemysłu narzędziowego oraz stylistów (rys. 4). Utworzona powierzchnia może być m.in.: styczna do obiektu wejściowego, normalna do obiektu wejściowego (a), a także przebiegać pod zadanym kątem do wskazanej płaszczyzny (b) lub kierunku (c). Dzięki temu, i tak już dość bogaty zbiór narzędzi SOLID EDGE do modelowania powierzchniowego (d) osiąga jeszcze wyższy poziom zaawansowania.

5. Krzywa typu „izoklina” dla inżynierów z branży narzędziowej

To nowe rozwiązanie służy m.in. do generowania krzywych „podniesionych” w stosunku do krzywej/krawędzi podziału o zadany kąt (mierzony względem płaszczyzny podziału, rys. 5). Z wykorzystaniem tak powstałej nowej krzywej/krzywych można np. łatwo dodać do modelu odpowiednio pochylone niewielkie ścianki, które ułatwiają/umożliwiają rozformowanie.

6. Ponowne definiowanie warunków brzegowych dla istniejących lic

Rozwiązanie „Przedefiniuj” (rys. 6) z pewnością będzie przydatne dla obiektów importowanych (pozbawionych historii). Gdy zaistnieje potrzeba, na wskazanych licach dodaje się np. ciągłość krzywizny w miejscach, gdzie jej dotychczas nie było, a także łączy różne lica do postaci jednego obiektu (a). Poza tym, do definicji wskazanych lic dodać można również warunek edytowalnych krzywych, które od tej chwili powinny się w ww. licach zawierać (b).

7. Dokładniejsze interpretowanie charakteru zmienności krzywych w szkicowniku

Grzebienie krzywizny i wierzchołki kontrolne dla lokalnych fragmentów wklęsłości i wypukłości krzywych są w ST6 wizualizowane odmiennymi kolorami. Ułatwiono również upraszczanie krzywych, oraz rozbudowano narzędzia do wyświetlania ich elementów kontrolnych (rys. 7).

8. Wyświetlanie refleksyjne dla symetrycznych części modelu (1/2, 1/4 lub 1/8)

Rozwiązanie to (przeznaczone zwłaszcza dla inżynierów zajmujących się stylizowanymi powierzchniami) służy do wizualizacji całości modelu, gdy wykonano dopiero jego symetryczną połowę (ew. 1/4 modelu lub 1/8, o czym poniżej). ST6 wyświetla odbicie lustrzane modelu względem wskazanej płaszczyzny (ew. 2 lub 3 ortogonalnych płaszczyzn). Możliwe jest nadanie przezroczystości oraz odsuwanie ww. płaszczyzn wizualnej symetrii (rys. 8).

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: