“Wybrane nowości SOLID EDGE ST6″ – Część 4 – Bryłowe modelowanie części. Translatory

1. Wstęp

Kolejna odsłona najważniejszych rozwiązań wprowadzonych do SOLID EDGE ST6 poświęcona jest bryłowemu modelowaniu części i wykorzystaniu translatorów dla różnych formatów plików.

W branży CAD często pracuje się z geometrią zaimportowaną z innych systemów (w formatach natywnych lub pośrednich), jak również z geometrią także pozyskaną z zewnątrz, ale wykonaną w systemie rodzimym, z której celowo usunięto historię modelowania (w celu ochrony know-how).

Umiejętność prawidłowego i szybkiego wykonania zadań CAD z wykorzystaniem ww. danych jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących sukces współczesnych przedsiębiorstw.

Dlatego też, opisane tutaj nowości dotyczące modelowania bryłowego będą dotyczyły przede wszystkim zagadnień z zakresu edycji geometrii zaimportowanej ze źródeł zewnętrznych.

2. Szybkie rozpoznawanie szyków otworów w modelach pozbawionych historii

Inżynierowie pracujący z importowaną geometrią z pewnością docenią tę nową funkcjonalność (rys. 1). ST6 skanuje geometrię w poszukiwaniu obiektów rozmieszczonych w sposób cechujący się powtarzalnością, a po ich wykryciu tworzy na ich podstawie właściwy szyk (prostokątny lub kołowy). Tak utworzone szyki są łatwo edytowalne. Z tego rozwiązania można korzystać w środowisku modelowania części (a), blach (b), jak również z poziomu złożenia.

3. Jeszcze łatwiejszy i czytelniejszy proces edycji synchronicznej

Nowy interaktywny „Manager rozwiązań” (rys. 2) wykorzystuje paletę odpowiednich kolorów do informowania użytkownika na temat zależności geometrycznych w edytowanym obszarze (a), co dodatkowo ułatwia chwilowe blokowanie reguł, wymiarów oraz relacji. System podświetla znalezione płaszczyzny symetrii, płaszczyzny wyrównania otworów (b) i wspólne osie modyfikowanych obiektów. Relacje chwilowo blokowane podczas edycji, odblokowują się po modyfikacji modelu. Dla modeli, w których ukryto wymiary PMI, na czas edycji synchronicznej system wyświetli wymiary, ale tylko te, które definiują geometrię modyfikowanego obszaru (c).

Kolejny etap rozwoju Technologii Synchronicznej obejmuje także tworzenie szyków (rys. 3) prostokątnych (a) oraz kołowych (b). Dodano szereg opcji dotyczących kierunków tworzenia szyków, wskazywania wystąpień początkowych, a także zarządzania sposobem zachowania się szyku względem pozostałej geometrii podczas jej szybkiej edycji.

4. Wydajniejsze usuwanie zaokrągleń

Rozbudowano funkcjonalność usuwania zaokrągleń (rys. 4), co zostanie docenione także w branży narzędziowej, gdzie często modyfikuje się detal, dla którego mają następnie zostać zamodelowane elementy kształtujące. Przyspieszono więc także upraszczanie modeli (również zaimportowanych) np. w celu późniejszego prowadzenia analiz MES z ich wykorzystaniem.

5. Więcej opcji dla tworzenia zaokrągleń krawędzi

ST6 umożliwia wykorzystanie polecenia „Zaokrąglaj” na krawędziach modeli bryłowych i powierzchniowych zarówno z warunkiem „G1 Ciągłość styczności”, jak również „G2 Ciągłość krzywizny” (rys. 5). Umożliwia to otrzymanie kształtu spełniającego warunki określone np. przez estetykę oraz ergonomię.

6. Szereg nowych rozwiązań dla translacji oraz udostępniania danych CAD

a) Udostępniono nowy migrator danych CAD 3D/2D pochodzących z SolidWorks. Umożliwiono zintegrowane przenoszenie modeli złożeń, części oraz rysunków, bezpośrednio z SolidWorks do SOLID EDGE. Podczas ww. migracji zachowane zostają najistotniejsze informacje dotyczące przenoszonych modeli, m.in. „konfiguracje wyświetlania” / „położenia alterna-tywne”, podstawowe relacje montażowe i rodzaje materiałów. Dodatkowo ST6 rozpoznaje zaimportowane otwory, a także szyki operacji. Importowaną geometrię można wczytać również w trybie synchronicznym, co dodatkowo umożliwia jej błyskawiczną edycję.

b) Nowa wersja SOLID EDGE wczytuje dane AutoCAD 2013.

c) Podczas zapisu rysunku DRAFT 2D z ST6 do formatu PDF, istnieje możliwość zdefiniowania wartości DPI dla pliku wyjściowego (rys. 6). Minimalna wartość to 72 DPI, gwarantująca najmniejszy rozmiar pliku PDF (a), a maksymalna 1200 DPI (b), służąca do uzyskania najwyższej jakości 2D. Wartość 600 DPI jest wartością domyślną.

d) Jako rozwinięcie funkcjonalności wprowadzonej do ST5, najnowsza wersja SE umożliwia zapis modeli CAD do formatu bezpłatnej przeglądarki wykorzystywanej w tabletach z systemem ANDROID (SOLID EDGE MOBILE VIEWER, rys. 7).

opracował
Dr inż. Adam Budzyński

adam.budzynski@gmsystem.pl

Skontaktuj się z nami

Udostępnij: